Ves al contingut. | Salta a la navegació

Informes Interns i Instruccions emesos per la Secretaria General

Informes Interns i Instruccions emesos per la Secretaria General

Informes interns i instruccions emesos,  seleccionats a criteri del Secretari General en funció de la rellevància pública dels mateixos.

AssumpteÒrgan emissorDataDocument
Instrucció de secretaria 07_2020 sobre el tractament de dades personals en les notificacions i publicacions als butlletins oficials i taulers Secretaria General 31/07/2020 Resultat d'imatges de descarga icono
Instrucció de secretaria 06_2020 tràmit informació pública amb annex model anunci Secretaria General 18/06/2020 Resultat d'imatges de descarga icono
Instrucció conjunta de la Secretaria i la Intervenció 05_2020 sobre indemnització per danys i perjudicis a arrel de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 Secretaria General i Intervenció General 02/06/2020 Resultat d'imatges de descarga icono
Instrucció 04/2020 sobre la represa de terminis administratius (estat alarma COVID-19) Secretaria General 01/06/2020 Resultat d'imatges de descarga icono
Instrucció 03/2020 sobre la suspensió de terminis administratius (estat alarma COVID-19) Secretaria General 31/03/2020 Resultat d'imatges de descarga icono
Informe sobre l'abast de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015 Secretaria General 13/02/2017 Resultat d'imatges de descarga icono
consulta formulada per l'alcaldessa accidental en relació a la moció
presentada pel Grup Municipal Ciutadans en relació a la supervisió de la publicitat institucional i de les subvencions las mitjans de comunicació.
Secretaria General 14/09/2016 Resultat d'imatges de descarga icono
Informe de secretaria general sobre la possible potestat sancionadora municipal de la guàrdia urbana en espais o vies privades d'ús públic Secretaria General 07/12/2016 Resultat d'imatges de descarga icono
Informe sobre la reorganització dels consells d'administració de les societats Hospital St. Joan de Reus SAM, Gesohsa i Centre MQ Reus SA per tal d'incloure representants de les persones treballadores i usuàries Secretaria General 15/06/2016 Resultat d'imatges de descarga icono
Consulta formulada per l'alcaldessa accidental en relació a la moció
presentada pel Grup Municipal de la CUP sobre la participació dels partits de l'oposició a la Junta Local de Seguretat i creació d'una comissió especial de treball sobre el model de seguretat.
Secretaria General 14/09/2016 Resultat d'imatges de descarga icono
Informe emès a petició del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya relatiu a la possible incompatibilitat entre la pertinença a Consells d'Administració d'empreses dependents de l'Ajuntament de Reus, les remuneracions a percebre, la condició de Diputat al Parlament de Catalunya i la de regidor d'una Corporació Local. Secretaria General 10/07/15 PDF
Informe sobre la naturalesa econòmica dels grups municipals Secretaria General 26/06/15 PDF
Informe sobre el règim jurídic de les Comissions Informatives Secretari General 25/06/15 PDF
Informe sobre possibles causes d'incompatibilitat de les persones escollides com a regidors electes pertanyents a la Candidatura d'Unitat Popular Secretari General 12/06/15 PDF
Informe sobre la fórmula de promesa o jurament de la Constitució imposats per la LOREG per a la presa de possessió dels electes locals. Secretari general 12/06/15 PDF
Informe sobre el personal directiu al servei de l'Administració Local Secretaria general 01/06/15 PDF
Informe que s'emet a petició de la Presidència de la Corporació que versa sobre la possibilitat d'efectuar aplanaments o transaccions en el decurs de procediments judicials per part de les Entitats Locals i els seus ens dependents.  Secretaria general i Intervenció general 15/12/2014 PDF
Informe que s'emet a petició del Grup Municipal del Partit Popular en relació a la proposta de locals i meses de consulta d'aquest municipi per a la consulta popular no refrendària sobre el futur polític de Catalunya Secretari general 10/10/2014 PDF
Informe complementari a l'emès en data 2 de juny relatiu a l'Ordenança de civisme Secretari general 11/07/2014

PDF

Informe relatiu a les al·legacions presentades durant el període d'informació pública a l'Ordenança de civisme

Secretari general

2/06/2014

PDF

Informe en relació a la legalitat dels procediments de fusió d'empreses municipals que se sotmeten a aprovació de les respectives juntes generals i del ple de la corporació de data 31 de març de 2014

Secretaria general i Intervenció general

31/03/2014

PDF

Informe en relació als acords a prendre pel ple de l'Ajuntament de Reus en data 31 de març de 2014 en relació a la reordenació dels ens instrumentals que en depenen.

Secretaria general i Intervenció general

27/03/2014

PDF