Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Resolucions administratives i judicials

Sentències i altres resolucions dictades durant l'any 2021 als efectes de donar compliment al previst a l'article 10.1, lletres g), h) i i), de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en concordança amb els articles 39 i 40 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

(la informació de les sentències es publica convenientment anonimitzada)

Informació anualitat 2023

DATA JUTJAT/TRIBUNAL PROCEDIMENT RECURS Núm. SENTÈNCIA ENLLAÇ
30/01/2023 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona Abreujat 190/2018 27
RESUM O EXTRACTE: Desestimació.  No caducitat de l’expedient de restauració de la legalitat urbanística alterada. En la resolució d’un recurs de reposició no opera la caducitat, sinó el silenci administratiu. El pagament de rebuts en concepte d’impost sobre béns immobles no convalida la realització d’unes obres (les quals no queden legalitzades), ja que aquest tribut es limita a reconèixer una realitat. El principi de prova iuris tantum dels fets constatats per l’Administració enfront la prova de contrari.
17/02/2023 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona Abreujat  202/2019 49
RESUM O EXTRACTE: Desestimació: L’ordre d’enderroc de la resolució impugnada és reiterativa d’actes anteriors consentits i ferms. En conseqüència: 1. No pot ser objecte d’impugnació, ni procedeix entrar a discutir sobre la conformitat o no a dret de les resolucions que l’ordenen. 2. No existeix caducitat de l’expedient. 3. La revisió jurisdiccional queda limitada a la darrera multa coercitiva.  La demanda no fonamenta la improcedència de la multa coercitiva, la qual el Jutjat recorda que no té naturalesa de sanció per la comissió d’una infracció urbanística, sinó que es tracta d’una mesura de coerció que té per objecte el compliment de l’ordre d’enderroc.
28/04/2023 Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona Ordinari 171/2022-F 133
RESUM O EXTRACTE:  Desestimació. La sentència es centra en descriure, amb jurisprudència, el sistema de compensació i la constitució de la Junta de compensació, fent especial referència al contingut i la finalitat dels estatuts i les bases d’actuació.  Conclou que cap dels motius d’impugnació de l’acord aprovatori dels Estatuts o Bases d’Actuació en l’escrit de demanda es refereixen a la il·legalitat del seu contingut intrínsec. 
04/07/2023 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona Abreujat 437/2021 172
RESUM O EXTRACTE: Desestimació La denúncia, ratificada per l’agent, gaudeix de la presumpció de veracitat, sense que els fets imputats hagin estat desvirtuats pel recurrent ni en seu administrativa ni judicial. La sanció no s’estima desproporcional, ja que s’ha imposat la legalment prevista (sanció pecuniària i retirada de punts)
13/10/2023 Jutjat Social número 3 de Tarragona Ordinari 177/2022 330
RESUM O EXTRACTE: Estimació parcial de la demanda: 1. Condemna a l’empresa contractista a abonar el salari. 2. Absolució de l’Ajuntament, per no tractar-se d’una activitat pròpia d’aquest ens local (articles 42 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei e l’Estatut dels Treballadors, i 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local).
29/11/2023 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona)
Recurs d’apel·lació 395/2023 3897
RESUM O EXTRACTE: Desestimació per improcedència. La sentència recorreguda no és susceptible d’apel·lació per raó de la quantia, la qual ja està assenyalada i resulta inferior a la suma legalment prevista per apel·lar (article 81.1, apartat a, de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). 
17/11/2023 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona ordinari 129/2019 260
RESUM O EXTRACTE: URBANISME Impugnació de l’acte presumpte desestimatori del recurs de reposició interposat contra el decret de comunicació de la necessària aportació de documentació (com certificacions d’obres i factures) per procedir a l’aprovació del compte de liquidació del projecte de reparcel·lació. 
21/12/2023 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena) 
Recurs d’apel·lació 412/2022 4256
RESUM O EXTRACTE:  Desestimació. Deure d’objectivitat i neutralitat de les administracions públiques en relació amb la utilització, inclús ocasional, de banderes i símbols no oficials a l’exterior dels edificis i els espais públics.  Prohibició de la privatització d’espais públics, d’ús comú, mitjançant la seva ocupació per elements que puguin representar una opció partidista amb vulneració dels principis d’objectivitat i neutralitat institucional.

Informació anualitat 2022

DATA JUTJAT/TRIBUNAL PROCEDIMENT RECURS Núm. SENTÈNCIA ENLLAÇ
08/11/2022 Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona Ordinari 397/2021 245
RESUM O EXTRACTE: Desestimació: Autoritzar el canvi d’un ús d’habitatge que abans no existia que de produir-se esdevindria immediatament disconforme.
20/10/2022 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona)
Apel·lació 283/2021 3591
RESUM O EXTRACTE: Estimació del recurs d’apel·lació interposat contra la sentència dictada en primera instància. Es reconeix la legitimació activa de l’Ajuntament de Salou en el procediment i s’anul·la el projecte d’EDAR impugnat.
25/01/2022 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona Abreujat 326/2020 21
RESUM O EXTRACTE: Estimació parcial: reducció import de la multa imposada No s’estima l’al·legació de trobar-se en un estat d’imperiosa necessitat. Desproporció en la quantia de la multa
17/10/2022 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona Abreujat 26/2022 250
RESUM O EXTRACTE: Desestimació del recurs: la denúncia de l’agent gaudeix de la presumpció de veracitat, sense que els fets imputats hagin estat desvirtuats pel recurrent ni en seu administrativa ni judicial
13/12/2022 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona Abreujat 201/2022 312
RESUM O EXTRACTE: Estimació del recurs: condemna a l’Ajuntament del pagament de la factura, més els interessos de demora i costos de cobrament, més els interessos que es meritin fins a l’efectiu pagament.
24/01/2022 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Ordinari 108/2018 166
RESUM O EXTRACTE: Estimació parcial: reconeixement a l’Ajuntament de Reus a percebre de la Generalitat de Catalunya la quantitat de 425 euros per alumne i curs, en aplicació de la disposició addicional trentena de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (amb la nova redacció donada per la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient).
11/01/2022 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Apel·lació 320/2020 24
RESUM O EXTRACTE: Desestimació del recurs d’apel·lació interposat contra la sentència dictada en primera instància, per la qual es desestimava el recurs contenciós administratiu contra la resolució desestimatòria del recurs de reposició interposat amb relació a la restauració de l’ordre jurídic alterat. Incompliment article 50 bis el PGOU, d’acord amb el qual els habitatges han de comptar amb una superfície útil mínima de 60 m2. Distribució de l’edifici amb obres il·legals per no respectar aquest mínim. No prescripció, per la qual cosa respon de la seva restauració el propietari actual. Il·legalitat de les obres, executades sense llicència, tot i disposar de cèdules d’habitabilitat o comptar amb el pagament de taxes o impostos municipals.
Informació anualitat 2021
DATA JUTJAT/TRIBUNAL PROCEDIMENT RECURS Núm. SENTÈNCIA ENLLAÇ
24/10/2021 Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona Procediment Abreviat 368/2020 328/2021
13/07/2021 Tribunal Superior de Justícia. Sala Contenciosa Barcelona número 2 Recurs d'apel·lació 723/2020 3385/2021
17/05/2021 Tribunal Superior de Justícia. Sala Contenciosa Barcelona número 1 Recurs de suplicació 1018/2021 2693/2021
24/02/2021 Tribunal Superior de Justícia. Sala Contenciosa Barcelona número 5 Recurs d'apel·lació 302/2020 850/2021
29/01/2021 Tribunal Superior de Justícia. Sala Contenciosa Barcelona número 5 Recurs d'apel·lació 258/2018 360/2021
20/01/2021 Tribunal Superior de Justícia. Sala  Social número 1 Recurs d'apel·lació 4043/2020 260/2021
20/01/2021 Tribunal Superior de Justícia. Sala  Social número 1 Recurs de suplicació 4044/2020 285/2021

Informació anualitat 2020

DATA JUTJAT/TRIBUNAL PROCEDIMENT RECURS Núm. SENTÈNCIA ENLLAÇ
09/04/2020 Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona Ordinari 489/2017 85/2020
Tema: Ús comú especial de la via pública amb la col·locació de cadires i taules, vinculat a l’activitat de bar
Extracte: Estimació parcial del recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra el decret de desestimació de la petició d’instal·lació d’una terrassa. Necessitat de motivació de l’acte administratiu. Autorització municipal de les terrasses (homogeneïtat de les terrasses de la zona)
25/05/2020 Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Tarragona Ordinari  57/2017 112/2020
(encara no és ferma)
Tema: Impugnació de la resolució de l’aprovació de projecte municipal
Extracte: Inadmissió de recurs contenciós administratiu interposat per un altre ajuntament contra la resolució d’aprovació del Projecte de millora, ampliació del sanejament i connexió amb l’EDAR de Reus. Manca de legitimació
14/10/2020 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa Administrativa Secció Tercera Ordinari 97/2018 4076/2020
Tema: Requeriment del pagament del cost d’execució d’inversions en el sistema públic de sanejament d’aigües residuals
Extracte: Desestimació del recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació presumpta per part de la Generalitat de Catalunya del requeriment de pagament.
20/10/2020 Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona Abreujat 271/2019 230/2020
Tema: Multa per excés de velocitat
Extracte: Desestimació del recurs contenciós administratiu interposat contra la desestimació del recurs interposat contra la resolució d’imposició d’una multa i la detracció de 2 punts del carnet de conduir Presumpció iuris tantum de veracitat de les dades obtingudes per l’administració mitjançant els cinemòmetres si han estat fabricats i han superat els controls establerts per la normativa tècnica  Aquesta presumpció pot ser destruïda mitjançant la pràctica de proves La superació dels controls esmentats es prova de càrrec suficient


Anualitats anteriors:

RESOLUCIONS JUDICIALS QUE AFECTEN L'AJUNTAMENT DE REUS. Dades a 30 de setembre 2014.
DATA JUTJAT NÚM. SENT./ codi TEMA EXTRACTE ENLLAÇ
09/09/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 240/2013 Contractes del sector públic: contractes administratius: contracte d'obra: contracte d'obra amb abonament total del preu: els materials no coincideixen amb els projectats i les medicions d'altres dels executats són també superiors a lo projectat: acceptació tàcita de l'Administració: abonament procedent.  L'objecte del procediment és l'acord de l'Ajuntament de Reus de 10 de desembre de 2010 que desestimava la reclamació econòmica efectuada pel recurrent per import determinat en concepte d'excés d'obra dimanant dl contracte d'obra subscrit entre les parts en data 27 d'abril de 2009 per a la construcció d'un Poliesportiu en un col·legi. Discussió de que es van fer obres no contemplades en el projecte inicial, així com també, l'augment de “medicions” segons la factura aportada pel recurrent. Concepte del enriquiment injust. La regla general és que el compliment i els efectes dels contractes no poden deixar-se a l'arbitri d'una de les parts contractants i, en conseqüència, cap contractista pot pretendre l'abonament de les obres que excedeixin en quantitat i qualitat de les que expressament foren convingudes, quan no ha mediat ordre alguna de l'Administració per a la seva realització. Les obres no han estat qualificades com a desproporcionades o desmesurades, per tant el fet que originàriament es pactés un preu a l'alça no impedeix la possibilitat de modificacions ulteriors que alterin o augmentin l'obra, havent d'efectuar el pagament segons l'obra executada, donat que existeix una acceptació tàcita de la mateixa. Estimació parcial del recurs Contenciós-Administratiu interposat pel recurrent contra l'acord de l'Ajuntament de Reus de 10 de desembre de 2010 que desestimava la reclamació econòmica en concepte d'excés de la obra dimanant del contracte signat en data 27 d'abril de 2009 per a la construcció d'un Poliesportiu, havent l'Ajuntament de Reus d'abonar una quantitat de diners. 
11/02/2014 Jutjat del Contenciós-Administratiu 36/2014 Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques. Administració Local. L'objecte del procediment és el Decret de l'Ajuntament de Reus de data 24 de maig de 2012 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda. El dany s'ha produït en el marc d'un servei públic, gestió de la qual s'ha adjudicat a un tercer en virtut d'una concessió administrativa. La jurisprudència contempla tres supòsits en els que l'Administració ha de declarada totalment o parcialment responsable del dany en aquests casos: a) quan el dany ocasionat pel contractista o concessionari respongués a obligacions ineludibles imposades per la pròpia Administració, aquesta esdevindrà responsable del dany ocasionat, b) quan havent fet ús el particular del seu dret d'accedir al procediment de l'article 123 de la LEF l'Administració hagués eludit pronunciar-se sobre la responsabilitat o s'hagués limitat a reenviar la reclamació al concessionari sense entrar al fons de l'assumpte i c) quant s'imputi a l'Administració una culpa concurrent a partir d'un incompliment del seu deure de vigilar o per culpa en l'elecció del contractista o concessionari. Estimació parcial del recurs Contenciós-administratiu interposat contra societats municipals i altres, havent les codemandadas, d'indemnitzar per danys i perjudicis. 
09/07/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 218/2013 Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques. Administració Local. L'objecte del procediment és la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada per Decret de l'Alcaldia de data 24 de febrer de 2012 en relació a una caiguda. Falta de cura i manteniment dels embornals del carrer en el que es produeix una caiguda. La jurisprudència es pronuncia en el sentit que quan es transita per les vies urbanes, s'ha de fer amb un mínim de cura, per la presencia de diferents obstacles, elements de mobiliari urbà o inclús per irregularitats que poden ser eludits amb aquest mínim de cura, pel que la mera presència d'una irregularitat en la vorera no sempre determina que sorgeixi un títol d'imputació contra l'Administració responsable. En aquest cas, i si bé és cert que sobresortia lleugerament, lo cert és que per les característiques del paviment, ha d'entendre´s que no constitueixen element de perill rellevant, sempre i quan es transiti amb la mínima cura exigible. Desestimació de la demanda interposada per la recurrent contra l'Ajuntament de Reus, confirmant íntegrament la Resolució de l'Alcaldia de 24 de febrer de 2012. 
30/09/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 262/2013 Impost sobre Activitats Econòmiques. L'objecte del procediment és la desestimació del recurs de reposició interposat en data 16 de novembre de 2012 contra la liquidació de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) per a l'exercici 2012. El recurrent entén que la liquidació no s'ajusta a dret perquè no s'havien exhibit la memòria i l'estudi econòmic per a l'any 2012 no podent-se comprovar ni la proporcionalitat ni l'adequació als paràmetres fixats a l'Ordenança Fiscal número 2 de Reus. No obstant, no s'aporten proves per part del recurrent de què els coeficients aplicats siguin no proporcionals, injustificats o inadequats. Desestimació del recurs Contenciós-Administratiu i confirmar íntegrament Decret de l'Alcaldia núm. 863 de 15 de març de 2013.
03/09/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 237/2013 Taxes. Urbanisme (ordenació del territori i urbanisme). L'objecte del procediment és el Decret de l'Alcaldia núm. 1041/2012 de data 25 de març de 2012 de l'Ajuntament de Reus que desestimava el recurs de reposició interposat contra la liquidació complementària de la taxa de prestació de serveis urbanístics de 3 de febrer de 2012. El fet imposable de la taxa és l'activitat tècnica i administrativa de comprovació de que la llicència i la pròrroga sol·licitada s'ajusta a dret i que l'article 5 de l'Ordenança Fiscal ja senyala que la quota de la taxa en els supòsits de pròrroga la taxa del 25% de l'import que correspondria en cas d'una petició d'una nova llicència i que aquest és el tipus que es recull en la resolució recorreguda. Desestimació del recurs Contenciós-Administratiu interposat contra Decret de l'Alcaldia de data 25 de març de 2012 de l'Ajuntament de Reus i en confirma íntegrament el seu contingut. 
29/10/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 295/2013 Dret administratiu sancionador. L'objecte del procediment és la Resolució de la Regidora Ajunta de la Alcaldia de data 28 de juny de 2012 que desestimava el recurs de reposició interposat contra la sanció imposada al recurrent per estacionament en zona prohibida. Al·legació de falta de competència de la Guàrdia Urbana per imposar tal sanció i nul·litat per falta de ocurrència dels fets denunciats. L'article 64 de l'Ordenança de Circulació de Reus disposa que es prohibeix l'estacionament de vehicles en el pas de vianants, en les interseccions de la via urbana o al límit dificultant el gir dels altres vehicles. Desestimació del recurs Contenciós-Administratiu interposat per la recurrent contra la Resolució de la Regidora Adjunta de l'Alcaldia de 28 de juny de 2012 i confirmar-la íntegrament. 
04/03/2014 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª) 149/2014 Llicències (administratives i autoritzacions). Impugnació del decret de 20 de juliol de 2010 dictat pel regidor de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme de l'Ajuntament de Reus a través del qual es desestimava el recurs de reposició formulat contra la resolució de data 6 d'abril de 2010 en el que s'ordenava l'enderroc d'unes obres realitzades sense llicència i s'atorgava un nou termini per a procedir a tal esdeveniment. L'apel·lant insisteix en la caducitat del procediment administratiu, així com també amb una falta de relació subjectiva en el cas. El tribunal entén que la caducitat no s'ha produït, atorgant un termini de 6 mesos pel primer procediment s'ofici per adquirir el requeriment de legalització i a un nou termini de 6 mesos per acordar l'enderroc, essent no possible involucrar un sol supòsit de caducitat per a totes aquestes actuacions. Tanmateix, resulta patent la relació del titular dominical, amb aquesta qualitat que s'accepta, amb les obres que es volen mantenir i més quan la relació arrendatària en res impossibilita la necessària actuació pública i privada davant l'arrendatari per obres de la naturalesa dels autos. Desestimació del recurs d'apel·lació interposat contra la sentència núm. 245, de 29 de juliol de 2011 del Jutjat del Contenciós-Administratiu, confirmant d'aquesta manera l'acte recorregut. 
22/10/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 290/2013 Recurs de revisió (administratiu): Error de fet: inexistència: al·legació de qüestió jurídica revisió improcedent. L'objecte del procediment és el Decret del Regidor Delegat de Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus de data 22 de maig de 2012 que desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret de data 20 de gener de 2012 que inadmitia a tràmit el recurs extraordinari de revisió. Desestimació del recurs i no una inadmissió i, per tant, procedència d'entrar a examinar si en el cas concret existeix l'error de fet que s'al·lega en la resolució sancionadora. El recurrent està discutint qüestions estrictament jurídiques (possibilitat de ser considerat autor) per la via de l'error de fet, i per això la demanda ha de ser desestimada. Desestimació del recurs Contenciós-Administratiu interposat contra el Decret de l'Ajuntament de Reus de data 22 de maig de 2012 i confirmar íntegrament el contingut dels decrets. 
03/12/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 336/2013 Urbanisme (ordenació del territori i urbanisme). Procés Contenciós-Administratiu. L'objecte del procediment és l'acord adoptat de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Reus de data 23 de novembre de 2012 que aprova projecte d'urbanització complementari en relació al condicionament de l'execució d'apantallament acústic de les vies del tren. El recurrent entén que la resolució no s'ajusta a Dret i perjudica els seus interessos perquè l'exigibilitat de l'apantallament acústic és posterior a l'aprovació del projecte d'urbanització. Insistència en que el projecte d'urbanització no estava complet. No sembla que l'exigibilitat o no d'un apantallament acústic hagi d'enquadrar-se en un Pla general o Especial donat que no suposa modificació de l'ús del sòl, ni d'implementació de noves estructures ja existents. Actuació de l'Ajuntament conforme a Dret, confirmant-se d'aquesta manera, la resolució recorreguda. Desestimació de la demanda interposada per ORTIZ DIESTE SL contra acord de Junta de Govern Local i confirma tal acord íntegrament. 
04/10/2013 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.(Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª) 706/2013 Llicències (administratives i autoritzacions). Urbanisme (ordenació del territori i urbanisme). Procés Contenciós-Administratiu. El recurs d'apel·lació té per objecte la sentència dictada en data 7 de juliol de 2012 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu que estima el recurs formular contra el Decret 1198/2009, de data 4 de desembre de 2009 del Regidor Delegat de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme de l'Ajuntament de Reus. Que desestimava el recurs de reposició formulat contra les llicències municipals concedides per a l'execució de la 1ª fase de desgasificació, i per a la construcció de cel·les del dipòsit controlat ubicat al polígon 29, partida Mas Calbó. Es rebutgen determinats motius d'impugnació que no són obstacle en l'estimació del recurs. Estimació del recurs d'apel·lació formulat contra la sentència dictada en data 7 de juliol de 2012. Declarar la inadmissibilitat del recurs interposat per diferents entitats. Mantenir pronunciament contingut en la sentència apel·lada, en relació als recurs formulat contra el Decret 1198/2009, de data 4 de desembre de 2009 del regidor Delegat de l'Àrea d'Arquitectura i Urbanisme de l'Ajuntament de Reus. 
02/09/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 235/2013 Urbanisme (ordenació del territori i urbanisme). Procés Contenciós-Administratiu. L'objecte del procediment és la desestimació per silenci de la reclamació efectuada per la Junta de Compensació de data 24 de maig de 2012 en relació a un import en concepte d'obres d'urbanització. L'Ajuntament demandat sol·licita inadmissibilitat del recurs en aplicació de l'article 69.c) LJCA per no existir acte administratiu impugnable, i subsidiàriament, en aplicació de l'article 28 LJCA per no existir un acte ferm i consentit pel recurrent des de l'any 2007 quan no va impugnar el primer requeriment de documentació que se li va realitzar. Les úniques resolucions emeses per l'Ajuntament de Reus, i que consten en l'expedient, són requeriments de justificació de la totalitat de les despeses suportades, de les partides pressupostàries modificades i de l'augment del pressupost del contracte i de les factures pagades i generades en la gestió i urbanització, tots ells sense les notes essencials exigides per a la seva impugnació en seu jurisdiccional. Inadmissió del recurs Contenciós-Administratiu contra la desestimació per silenci de la reclamació efectuada per la Junta de Compensació de data 24 de maig de 2012 per no existir un acte administratiu susceptible d'impugnació, sense entrar al fons de l'assumpte. 
01/10/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 263/2013 Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques. Administració Local. L'objecte d'aquest procediment és la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada a l'Ajuntament de Reus en Decret de data 30 de març de 2012, que desestimava un recurs de reposició. Lesions sofertes a un particular per ús del contenidor. Requisits imprescindibles per declarar la responsabilitat de l'Administració Pública: a) que no hagi transcorregut el termini de 1 any que segons la jurisprudència ha de reputar-se de prescripció i entenent que el termini de prescripció es computa des de que el perjudicat pugui exercitar tal acció i és susceptible d'interrupció, b) que existeixi una lesió soferta pel particular en els seus béns o drets que sigui antijurídica i que sigui real i efectiva, individualitzada en relació a una persona o grup de persones i susceptible de valoració econòmica, c) que hagi existit un funcionament normal o anormal del servei públic, entès aquest com tota actuació, gestió, activitat o tasca pròpia de la funció administrativa que s'exerceix, i inclús per omissió o passivitat i d) que existeixi una relació de causa a efecte entre el funcionament del servei i la lesió, sense que concorri força major. No existència de relació de tal naturalesa immediata i exclusiva de causa efecte entre l'actuar de l'Administració i el dany produït. Desestimació del recurs Contenciós-Administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial efectuada a l'Ajuntament de Reus en Decret de data 30 de març de 2012. 
29/10/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 298/2013 Contractes del sector públic: Contracte d'obra: garanties: incautació parcial: procedència: al no estar cancel·lada i no haver una correcta execució de les prestacions contemplades en el contracte. L'objecte del procediment és el Decret del regidor d'Hisenda i Recursos Generals de l'Ajuntament de Reus de data 31 de maig de 2012, que desestimava el recurs de reposició interposat contra la resolució de 22 de gener de 2012 que confiscava parcialment la garantia pel recurrent i la devolució de determinada quantitat a la mateixa. Es discuteix sobre l’execució de garantia prestada: no aplicació de l'article 90.5 LSCP en quan a la devolució de la garantia una vegada transcorregut 1 any des de la data de la terminació del contracte donat que el mateix s'estableix per als casos de recepció tàcita i en aquest cas, existeix una recepció formal. Responsabilitat directa de l'avalador. Desestimació del recurs Contenciós-Administratiu interposat contra el Decret del regidor de l'Ajuntament de Reus de data 31 de maig de 2012. 
21/05/2014 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 3ª) 277/2014 Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques. Administració Local. L'objecte del recurs d'apel·lació és que es revoqui la sentència apel·lada i s'estimi el recurs Contenciós-Administratiu, interposat contra el Decret del regidor delegat de Recursos Generals i Hisenda de l'Ajuntament de Reus de data 30 de setembre de 2010, en el que es desestimava la reclamació responsabilitat per unes lesions degut al mal estat de la vorera. El recurs Contenciós-Administratiu va ser desestimat per considerar-se que no havia quedat provat que les lesiona sofertes pel demandant fossin conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i imputable en aquest cas, a l'Ajuntament de Reus. No aportació de prova indirecta. Desestimació del recurs d'apel·lació interposat contra la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu núm. 1 de Tarragona. 
30/04/2014 Audiència Nacional. (Sala del Contenciós-Administratiu, Secció 5ª) JUR\2014\146358 Administració Local: béns de les entitats locals: cessió: reversió: inadmissió: caducitat de la sol·licitud: existència: inadmissió procedent. El recurs d'apel·lació es dirigeix a la sentència dictada en data 28 de juny de 2013 pel Jutjat Central del Contenciós-Administratiu. La sentència objecte d'aquest procediment va desestimar el recurs Contenciós-Administratiu, confirmant d'aquesta menta les resolucions recorregudes al entendre que existia caducitat de l'acció de reversió, tant aplicant el termini de 1 any de la rescissió dels contractes o de 4 anys per les donacions modals. En relació al termini de caducitat, la jurisprudència relativa a l'ordre Contenciós-Administratiu s'ha ocupat de resoldre qüestions relatives a la cessió gratuïta de terrenys o béns municipals de naturalesa patrimonial al compliment per l'ens adquirent d'una finalitat d'interès per al municipi, i no ha admès el caràcter administratiu del contracte i la subjecció del seu règim, a falta de normes específicament aplicables, al Dret privat. Desestimació del recurs d'apel·lació presentat per l'Ajuntament de Reus contra la sentència dictada en data 28 de juny de 2014. 
10/12/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 344/2013 Responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques. Administració Local. L'objecte del procediment és la Resolució de l'Ajuntament de Reus de data 8 de maig de 2012 que inadmitia a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial per danys ocasionats a vehicle. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, juntament amb la jurisprudència es dedueix que perquè procedeixi la responsabilitat patrimonial han de donar-se, cumulativament, els següents requisits: a) l'efectiva realitat d'un dany, avaluable econòmicament i individualitzat en relació a una persona o grup de persones; b) que el dany o lesió patrimonial sofert sigui conseqüència del funcionament normal o anormal d'un servei públic, en una relació directa i que no es tracti d'un dany que el particular tingui el deure de suportar. Pel cas que és objecte d'anàlisi en aquesta sentència, cal recordar que s'ha d'integrar en l'àmbit del funcionament dels serveis públics, a efectes de determinar de si existeix responsabilitat patrimonial de l'administració titular pels danys causats per la seva celebració, el supòsit de festes populars organitzades pels ajuntaments o patrocinades per aquests, encara que la gestió de les mateixes s'hagi realitzat per comissions o entitats amb personalitat jurídica independent encabides en la organització municipal. La organització de la rua del carnaval està supervisada per l'actuació municipal i per tant, s'entén compresa dins del funcionament dels serveis públics. Tanmateix, la celebració d'una festa no inclou només la festa en sí, sinó també els actes de preparació del mateix, i9 en el seu cas, el seu posterior desmuntatge. Existència de la relació de causalitat entre el funcionament dels serveis públics i el dany ocasionat a particular. Estimació del recurs Contenciós-Administratiu interposat contra l'Ajuntament de Reus. 
02/03/2014 Tribunal Suprem (Sala del Social, Secció 1ª) RJ\2014\2515 Administracions públiques i personal al seu servei: es constitutiva d’acomiadament improcedent l’extinció a terme d’un contracte aparentment temporal que, en realitat, tenia la condició d’indefinit donada la reiteració i successió de contractes, tots amb la mateixa finalitat i responent a una necessitat permanent de l’Ajuntament, tot i quan el treballador no hagués superat la convocatòria per consolidar quatre places de la seva categoria a la que es va sotmetre, al no ser aquesta la raó de cessament. L'Ajuntament de Reus recorre en cassació unificadora la sentència de suplicació emesa per la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que, encara que revoca parcialment la d'instància, manté, no obstant, l'existència d'un acomiadament improcedent. Es tracta d'una relació laboral entre l'Ajuntament i la treballadora en virtut dels successius contractes de treballs. Diferenciació entre la condició de fix de plantilla i treballadors amb caràcter indefinit al servei d'una Administració Pública, implicant aquest últim des de una perspectiva temporal “ que el vincle no està sotmès directa o indirectament, a un terme”. Desestimació del recurs de cassació per la Unificació de doctrina contra la sentència de data 28 de novembre de 2012 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
24/09/2013 Jutjat del Contenciós-Administratiu 458/2012 Parada mercat central. Impugnació de la inadmissió de la revisió d'ofici mitjançant Resolució de 14 de setembre de 2012 i respecte  de la Resolució de 12 de desembre de 2011, ambdues del Regidor delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Generals. Així com també, de la Resolució del mateix regidor de data 6 d'agost de 2012 i el decret d'Alcaldia de 24 d'agost de 2012, tot dos referents a l'Ajuntament de Reis i en relació al desallotjament de parades del Mercat Central de Reus. L'objecte d'anàlisi en aquesta sentència és el fet de si l'òrgan que dicta l'acte és manifestament competent per raó de la matèria, i si ho fa prescindint o no del corresponent procediment. En primer lloc, convé aclarir la naturalesa de la concessió donat que una de les parts manifesta que es tracta d'un contracte administratiu, mentre que l'altra part, i per tractar-se d'una concessió d'un bé de domini públic, manifesta que es tracta d'una qüestió patrimonial. El Tribunal Suprem s'ha pronunciat al respecte i afirma el següent: als llocs de mercat els hi és aplicable el règim dels béns de servei públic i a la seva utilització el règim de concessió. S'estableix la definició  de serveis públics en virtut de l'article 6 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i en aquest sentit: les entitats locals prestaran els serveis públic que tinguin per objecte la consecució dels fins senyalats com de la seva competència per a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat local. Aquesta àmplia definició no pot servir per incloure en ella les parades en el mercat municipal, i això és així perquè si bé la gestió del mercat municipal, el manteniment del mateix en condicions de seguretat i salubritat i les altres qüestions relacionades amb el mercat considerat en el seu conjunt és un servei públic, no ho és la gestió de les parades en el mencionat mercat. En segon lloc, el procediment s'adequa al que estableix la normativa per quedar el tràmit d'un expedient contradictori confirmat, i ser aquest l'únic que exigeix la normativa. Desestimació del recurs Contenciós-Administratiu. 
12/10/2014

Tribunal
Superior de
Justícia de
Catalunya
(Sala del
Contenciós-
Administratiu,
Secció Cassació

16/2014 La intervenció administrativa abasta totes les activitats amb incidència ambiental incloses les de pàrquing. D'acord amb l'article de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats, ha d'interpretar-se que els tres règims d'intervenció administrativa, autorització ambiental, llicència ambiental i comunicació ambiental, previstos en l'esmentada norma, s'estableixen atenent, en exclusiva, a la incidència ambiental de les activitats, prenent la consideració les afeccions sobre el medi ambient de les activitats previstes en aquella Llei. Per aquest motiu,el concepte “activitat” que defineix l'article 4.c) de la Llei ha d'entendre's referit a qualsevol establiment, centre o instal·lació, de titularitat pública o privada, sent irrellevant, per determinar si una activitat es troba subjecta al règim d'intervenció administrativa ambiental, que aquesta activitat es realitzi amb o sense finalitat de lucre. 
2015

PA 230/2015

Sentència que confirma el Decret de l’Ajuntament de Reus pel qual s’imposa una multa per un import de 200€ per infracció del Reglament General de Circulació amb imposició de costes al recurrent.

2015

PA 196/2015

Sentència que desestima el recurs contenciós administratiu contra el Decret de l’Ajuntament de Reus i, pel qual s’imposa sanció consistent en multa de 200€ amb imposició de costes al recurrent per infracció en matèria de circulació.

2015

PA 209/2015

Sentència que no admet recurs contenciós administratiu interposat fora del termini legal, sense entrar en el fons de l’assumpte.

RO 410/2015

Sentència que desestima recurs contenciós administratiu contra el Decret que resolt no admetre la comunicació prèvia d’inici d’activitat amb imposició de costes.