Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA (REDESSA)

Òrgans de govern

Els òrgans de la societat són la Junta General d'Accionistes, els Administradors, constituïts en Consell d'Administració i la Gerència. Això sense perjudici dels altres càrrecs que, per la pròpia Junta General, per disposició estatutària o per disposició de la Llei, es puguin nomenar.

 • Junta General: les competències de la Junta General de la societat s’exerciran pel soci únic, Reus Serveis Municipals SA, per mitjà de l’òrgan social d’aquesta que resulti competent segons els seus Estatuts Socials.
 • Consell d’Administració: competències
 • Gerència: 
càrrecgerent
titular Albert Boronat
funcions

Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Societat, seran funcions de la Gerència:

 • Executar i fer complir els acords del Consell.
 • Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat.
 • La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat.
 • Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la societat, intervenir en els serveis i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable.
 • Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposar al Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per a l’acompliment de les finalitats socials.
 • Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió.
 • Comunicar a l'Ajuntament les infraccions que facin els usuaris dels serveis, a fi de la instrucció de l'expedient sancionador.
 • Les altres que el Consell d'Administració o el conseller delegat li confereixin.
perfil professional

Llicenciat en Matemàtiques per la UAB, Enginyer Tècnic en informàtica per la URV i MBA per Esade. Especialitzat en estratègia empresarial i desenvolupament de negocis, al llarg de la seva carrera professional ha ocupat diferents posicions directives en companyies nacionals i internacionals en l’àmbit del màrqueting, la innovació i la gestió del canvi.

Segons el seu punt de vista, les principals palanques que fan que una empresa sigui competitiva i sostenible són: visió actual i futura, estratègia guanyadora, organització flexible i empoderament dels recursos humans.

 

Informació revisada en data: 22 de gener de 2024