Ves al contingut. | Salta a la navegació

Òrgans de govern

Òrgans de govern

Els òrgans de la societat són la Junta General d'Accionistes, els Administradors, constituïts en Consell d'Administració i la Gerència. Això sense perjudici dels altres càrrecs que, per la pròpia Junta General, per disposició estatutària o per disposició de la Llei, es puguin nomenar.

 • Junta General: les competències de la Junta General de la societat s’exerciran pel soci únic, Reus Serveis Municipals SA, per mitjà de l’òrgan social d’aquesta que resulti competent segons els seus Estatuts Socials.
 • Consell d’Administració: competències
 • Gerència: 
càrrecgerent
titular Víctor Àlvarez Prat
funcions

Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Societat, seran funcions de la Gerència:

 • Executar i fer complir els acords del Consell.
 • Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat.
 • La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat.
 • Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la societat, intervenir en els serveis i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable.
 • Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposar al Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per a l’acompliment de les finalitats socials.
 • Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió.
 • Comunicar a l'Ajuntament les infraccions que facin els usuaris dels serveis, a fi de la instrucció de l'expedient sancionador.
 • Les altres que el Consell d'Administració o el conseller delegat li confereixin.
perfil professional De formació Economista, treballa en l’àmbit de l’Ajuntament de Reus des de 2003, d’on arriba del sector privat (banca i hoteleria). Compatibilitza el càrrec amb el de Coordinador Tècnic de l’Àrea Economicofinancera d’una altra empresa municipal.