Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
REUS ESPORT I LLEURE (RELLSA)

Òrgans de govern

Els òrgans de la societat són la Junta General d'Accionistes, els Administradors, constituïts en Consell d'Administració i la Gerència. Això sense perjudici dels altres càrrecs que, per la pròpia Junta General, per disposició estatutària o per disposició de la Llei, es puguin nomenar.

En el cas de les empreses municipals de capital 100% de l’Ajuntament, la composició de la Junta General coincideix amb la composició del Ple de la Corporació.

càrrecGerent
titular Luis Alberto Rodríguez Merayo
funcions Sense perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de la Societat, seran funcions de la Gerència: a) Executar i fer complir els acords del Consell. b) Dirigir i inspeccionar els serveis i activitats de la societat. c) La direcció directa i immediata de tot el personal al servei de la Societat. d) Organitzar, dirigir, vigilar i distribuir el treball entre el personal de la societat, intervenir en els serveis i vetllar que aquests es prestin de conformitat a la normativa aplicable. e) Adoptar totes les determinacions necessàries per al millor funcionament dels serveis, proposar al Consell l'adopció de tots aquells acords que siguin precisos per a l’acompliment de les finalitats socials. f)  Assistir a les sessions del Consell amb veu però sense vot i informar sobre els assumptes que es tractin en cada ocasió. g) Comunicar a l'Ajuntament les infraccions que facin els usuaris del servei, a fi de la instrucció de l'expedient sancionador. h) Les altres que el Consell d'Administració o el conseller delegat li confereixin.
perfil professional Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, amb l'especialitat d'Economia General, ocupa plaça en la plantilla de funcionari de l'Ajuntament de Reus des de 1996. La seva trajectòria comença com a Tècnic Superior d'Administració Especial, interinament prestant serveis d'economista al departament de tresoreria exercint de Tresorer amb caràcter accidental, i més endavant com adjunt de Tresoreria, de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i els Consorcis de teatre. Paral•lelament, l'any 2003 és adscrit en comissió de serveis al lloc de Coordinador de l'Àmbit Financer d'Hisenda i al 2011 se'l nomena Gerent de Serveis Econòmics fins a final del mandat. Des de l'abril de 2013, també actua com a gerent apoderat de l'empresa municipal Reus Esport i Lleure SA.
Informació revisada en data: 22 de gener de 2024