Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
IM REUS CULTURA

Consell General

El Consell General de l'Institut Municipal Reus Cultura (l'organisme resultant de la integració dels antics IMAC i Institut Municipal de Museus) és l’òrgan de govern i de gestió superior de l’organisme i està constituït per:

 1. L’alcalde, que en serà el president. L’alcalde podrà delegar la presidència en el/la regidor/a responsable de la gestió dels assumptes relatius a cultura.
 2. El regidor responsable dels assumptes relatius a cultura.
 3. Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
 4. Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l'activitat objecte de l'organisme autònom.

En qualsevol cas, el nombre total de membres no podrà superar el nombre màxim que resulti de la classificació efectuada pel Ple de l'Ajuntament, en virtut del que disposa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, o la norma que la substitueixi.

 

Membres del Consell General

President/a:

L’alcalde, que en serà el president. L'alcalde podrà delegar la presidència en el regidor/a responsable de la gestió dels assumptes relatius a Cultura.

 • Sr.Daniel Recasens Salvador
 
 

Vicepresident/s:

L'alcalde/essa en podrà nomenar un o més entre els membre del Consell General que el substituiran per ordre de nomenament en cas d’absència o malaltia.

Consell General

L’alcalde, que en serà el president. L’alcalde podrà delegar la presidència en el/la regidor/a responsable de la gestió dels assumptes relatius a cultura.

 • El regidor responsable dels assumptes relatius a Cultura: Sr.Daniel Recasens Salvador
 • Un representant de cada grup polític amb representació municipal

  • (PSC) Sr. Hèctor Font Robert
  • (ERC) Sr. Jordi Torrente Sampedro
  • (JUNTS) Sr. Jordi Salvadó Rius
  • (VOX) Sr. José Ruiz Martínez
  • (ARA) Sr. Javier Gesalí Jove
  • (PP) Sra. Silvia Virgili Guinovart
  • (CUP) Sr. Salvador Palomar Abadia

 • Un màxim de cinc persones o entitats relacionades amb l’activitat objecte de l'organisme autònom.

• Sr. Josep M. Vallés José , en representació de la Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia
• Sra. M. Pilar Aguilera Rupérez, en representació d’Amics del Museu
• Sr. Daniel Carbonell Sugrañes en representació de l’Aula de Sons 
• La Dra. Lluïsa Vilaseca Borràs, amb caràcter vitalici (Disposició transitòria)

 

Retribucions

Els membres del Consell General no percebran retribucions per aquesta condició.

La pèrdua de la condició que ha determinat el seu nomenament i, en tot cas, la fi del mandat corporatiu determinaran el cessament dels membres del Consell General.

Atribucions

El Consell General té les atribucions següents:

a) El govern i la direcció superior de l’Institut.
b) Aprovar la planificació general i periòdica d’actuació i els seus objectius.
c) Aprovar i contractar projectes d’obres, subministraments i serveis, quan la seva quantia excedeixi del límit
establert per a la seva aprovació per part de la presidència.
d) Aprovar els projectes de pressupost, plantilla de personal i relació de llocs de treball, per a la seva remissió a
l’Ajuntament , d’acord amb la legislació d’hisendes locals.
e) Proposar la formalització d’operacions de crèdit i operacions de tresoreria, les quals han de ser aprovades per
l’Ajuntament, quan el seu import excedeixi dels límits que la legislació vigent reconeix a l’alcalde.
f) Proposar a l’Ajuntament l’aprovació dels comptes anuals de l’Institut.
g) Proposar a l’Ajuntament la modificació dels estatuts i l’aprovació de reglaments del servei, si s’escau.
h) Proposar al Ple de la Corporació la designació del/ de la gerent o director/a, així com la separació del càrrec.
i) Aprovar la fixació i quantia de les retribucions fixes i periòdiques del personal de l’Institut i el nombre i règim del
personal eventual.
j) Exercir tota classe d’accions, excepcions, recursos i reclamacions judicials i administratives en defensa dels
drets i interessos de l’Institut en matèries de la seva competència.
k) Resoldre les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral.
l) Adoptar les disposicions i mesures adequades per una millor organització i funcionament del servei.
m) Formular, aprovar i remetre a l’àrea o regidoria a la qual resti adscrit aquest organisme autònom l’inventari de
béns i drets referit exclusivament a l’Institut.
n) Formular la sol·licitud per tal que algun dels museus ubicats a la ciutat de Reus, o una part d’algun museu, sigui
declarat secció d’un museu nacional o museu d’interès nacional, així com aprovar la formalització de convenis
amb museus d’àmbit superior.
o) Proposar, a les instàncies que corresponguin, la preservació de tota mena de béns d’interès històric o artístic
quan es vegin en perill.

Informació revisada en data: 16 d'octubre de 2014