Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora

Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora de l'any 2020 que s'han de fer públiques al Portal de Transparència de la Corporació, i als efectes de donar compliment al previst a l'article 10.1, lletra i), de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,

DATAMATÈRIAEXTRACTEENLLAÇ
175/2020 09/07/2020

Revisió d’ofici

Dictamen favorable sobre la revisió d’ofici instruïda per l’Ajuntament per a declarar la nul·litat de ple dret de l’adjudicació del contracte subscrit entre una societat municipal i un tercer, per a la prestació d’un servei. Causes de declaració de nul·litat: no justificar el compliment del requisit de solvència tècnica o professional (article 32.b de la TRLCSP, article 47.1, lletres f i g, de l’LPAC)