Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Dotació econòmica dels grups polítics municipals

El Ple de la Corporació en reunió de data 3 de juliol de 2019 va adoptar, entre d’altres, els acords per que extracte seguidament es transcriuen:

«“PRIMER: Fixar una dotació econòmica als Grups Polítics municipals xifrada en:
-Component fix: 10.500 € anuals per Grup.
-Component variable: 4.800 € anuals per cada regidor del Grup.

Els grups municipals hauran de portar una comptabilitat específica de la dotació que els corresponguin, que posaran a disposició del Ple de la Corporació sempre que aquest ho demani.

SEGON: Establir la següent regulació pel que fa a la justificació i control de les aportacions als grups polítics municipals:

-Els grups polítics municipals estan obligats ha disposar de CIF i dotar-se d’un núm. de compte en una entitat financera per tal de rebre les aportacions que faci l’Ajuntament de Reus.

-Els grups polítics municipals estan obligats a portar una comptabilitat que respecti els principis de la LOFPP en matèria de rendició de comptes, entre els quals hem de destacar:

.               • La periodicitat dels comptes és anual.

.               • Han de disposar de balanç i compte de resultats.

.               • La comptabilitat anual ha d'anar acompanyada d'una memòria explicativa.

 

-Les aportacions als grups polítics municipals són de caràcter finalista, per a les despeses de funcionament del grup municipal, i limitatives en quant a determinats usos, no poden destinar­se a remunerar al personal al servei de la Corporació, ni a l'adquisició d'actius fixos de caràcter patrimonial, com tampoc a retribuir sota cap concepte als regidors que conformen el grup municipal.

-Les aportacions que els grups polítics de les entitats locals realitzin a favor de partits polítics en aplicació de la LOFPP, han de ser de caràcter retributiu, que respongui a la prestació d'un servei concret i determinat, a favor del grup polític de l'entitat local corresponen.

-Els partits polítics que percebin aquestes dotacions amb caràcter retributiu han d'expedir factures pels serveis prestats als grups polítics de les entitats locals, encara que aquest supòsit es trobi entre els exempts d'acord amb l'art. 20.Un.28è de la Llei de l'IVA, en aplicació de l’art. 3.1ª) del Reglament de Facturació (RD 1616/2012, de 30 de novembre). Junt amb la factura es detallaran els serveis prestats al grup municipal, que han de respondre a activitats, i serveis concrets.

-Per tot amb data 20 de febrer de l’exercici següent, els grups polítics municipals aportaran al registre d’entrada, als efectes de la seva elevació al Ple i, si s’escau, a la subjecció del control financer per part de l’òrgan interventor, la comptabilitat de l’exercici immediat anterior. En cas que resulti un saldo no aplicat dels fons percebuts, junt amb la comptabilitat es realitzarà un reintegrament de pagament a favor de la tresoreria municipal mitjançant transferència bancària.

-El darrer exercici del mandat corporatiu, s’actuarà de la mateixa forma, essent el termini per a la seva presentació els 20 dies posteriors a l’expiració del mandat corporatiu.»

Informació revisada en data: 22 de juliol de 2019