Ves al contingut. | Salta a la navegació

Retribució dels càrrecs electes

Retribució dels càrrecs electes

El Ple de la Corporació en reunió de data 3 de juliol de 2019 va adoptar, entre d’altres, els acords que seguidament es transcriuen:

«PRIMER: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que exerceixin les seves tasques en règim de dedicació exclusiva:

 • Alcalde, un màxim de 69.800€ bruts anuals.
 • Regidors delegats A, un màxim de 68.000 € bruts anuals.
 • Regidors delegats B, un màxim de 62.000 € bruts anuals.

 

SEGON: Fixar les retribucions dels càrrecs d’aquesta Corporació en el cas que exerceixin en règim de dedicació parcial:

 • Regidors delegats A, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 64.600 € bruts anuals.
 • Regidors delegats B, amb un 95% de dedicació i una retribució màxima de 58.900 € bruts anuals.

 

TERCER: Fixar les següents assistències als regidors de la Corporació per concurrència a les sessions del òrgans col·legiats:

 • 205 € per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.
 • 600 € per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 € anuals.
 • L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 € per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 € anuals.
 • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 € per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 € anuals.
 • Els regidors percebran 150 € per assistència a cada Comissió Informativa i Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.
 • Els regidors percebran 445 € per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim de 16.020 € anuals.

Els membres de la Corporació afectats pel que diu l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, no percebran cap tipus d’assistència.

QUART: Les retribucions establertes en els apartats PRIMER i SEGON anteriors es modificaran d’acord amb el que disposin al respecte els pressupostos generals de l’Estat o d’altre normativa que sigui d’aplicació.''


fletxa2.png fletxa2.png Consulteu els  Decrets amb el règim de dedicació de cada regidor/a i la retribució respectiva.