Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Retribució dels càrrecs electes

RETRIBUCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES

Les remuneracions que perceben els membres de la Corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial són les que seguidament s'indiquen:

Remuneracions a percebre l’any 2024:

Càrrec Remuneracions a percebre l’any 2024
Alcaldessa 71.753,47€ *
Regidor/a delegat/ada de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern 70.252,69€ *
Regidor/a delegat/ada Àrea de Serveis a les Persones i Drets Socials i regidor/a delegat/ada d’Habitatge 73.950,20 €
Regidor/a delegat/ada de l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública 73.950,20 €
Regidor/a delegat/ada de l’Àrea de Promoció Econòmica i Coneixement 73.950,20 €
Regidor/a delegat/ada de Bon Govern, Transparència i Participació 67.425,26 €
Regidor/a delegat/ada de Cultura i Política Lingüística 64.054,00€ *
Regidor/a delegat/ada de Salut i Esport 67.425,26 €
Regidor/a delegat/ada de Via Pública i Joventut 67.425,26 €
Regidor/a delegat/ada de Relacions Ciutadanes 67.425,26 €
Regidor/a delegat/ada d’Empresa, Formació i Ocupació 67.425,26 €
Regidor/a delegat/ada d’Educació i Ciutadania 67.425,26 €
Regidor/a delegat/ada de Seguretat i Convivència 64.054,00€ *

Els regidors que no perceben retribucions per la seva dedicació tenen dret a una percepció per assistència als òrgans de decisió de l'ajuntament com són el Ple, la Junta de Govern, les Comissions Informatives, etc. Aquesta percepció per assistència l'acorda el Ple complint amb els marcs normatius locals i supramunicipals.

*Les retribucions corresponen a un 95% de dedicació.

Així mateix, van quedar fixades les següents assistències als regidors de la Corporació per concurrència a les sessions del òrgans col·legiats:

  • 205 € per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.
  • 600 € per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 € anuals.
  • L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 € per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 € anuals.
  • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 € per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 € anuals.
  • Els regidors percebran 150 € per assistència a cada Comissió Informativa i Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.
  • Els regidors percebran 445 € per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim de 16.020 € anuals.
Informació revisada en data: 07 de febrer de 2024