Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Convenis de col·laboració signats amb tercers

Atenent a la Instrucció interna de la Secretaria General de l'Ajuntament de Reus 05/2021 sobre el tràmit d'inscripció de protocols, convenis, acords de cooperació i encàrrecs de gestió al Registre de Convenis de Col·laboració de la Generalitat de Catalunya, per a consultar els convenis de col·laboració signats per l'Ajuntament de Reus amb tercers, us remetem al * * *

Convenis signats per l'Ajuntament de Reus, centralitzats a la Secretaria General (endreçat de més a menys recent)

Convenis fins a 31/12/2020

DATA CONVENI OBJECTE VIGÈNCIA CONTINGUT ECONÒMIC
27/03/2020 Addenda al Conveni regulador entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus per a la racionalització de l’activitat assistencial del sistema públic de salut al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre formalitzat en data 30 de desembre de 2019  Adquisició per part de la Generalitat de Catalunya del préstec bilateral que va servir per finançar l’hospital i atorgament d’un préstec per part de la Generalitat de Catalunya a l’entitat RSM amb la finalitat de cancel·lar el préstec sindicat que va servir per finançar la construcció de l’hospital i novació de la posició de prestatari atorgant-la a la NOVA EDP.  El present Conveni tindrà efectes de quatre anys naturals a partir de la seva publicació en els termes previstos la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i serà prorrogable quan finalitzi per un període igual mitjançant addenda expressa, que s'haurà de formalitzar amb un mes d'antelació a l'expiració del Conveni.  No obstant això, la seva eficàcia queda supeditada al fet que l’Administració de la Generalitat de Catalunya arribi prèviament a un acord satisfactori amb les entitats financeres que van concedir els préstecs per a la construcció de l’hospital o es cancel·li el deute esmentat, en els termes en què s’estableix en la clàusula que regula aquesta qüestió. Si aquest acord no s’assoleix en el termini de set mesos des de la signatura del  Conveni, o només s’assoleixi amb alguna de les entitats, quedarà extingit i sense efectes, sense perjudici que aquest termini es podrà prorrogar per tres mesos més per acord mutu de les parts, manifestat expressament per escrit. SIGNAT el 27/03/21 La complexitat econòmica d'aquest conveni dificulta fer-ne un extracte. S'hi pot accedir a través del tràmit "sol·liciutd d'accés a informació pública" 
09/10/2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP I L’AJUNTAMENT DE REUS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENT DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA I FRACCIÓ VEGETAL DELS RESIDUS MUNICIPALS. En virtut d’aquest conveni de col·laboració l’Ajuntament encarrega al Consell Comarcal del Baix Camp la gestió del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals segregats en origen al terme municipal, que es durà a terme a la Planta de Compostatge situada dins les instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de Residus del Baix Camp, que s’ubica al terme municipal de Botarell. Aquest servei el prestarà la societat anònima de capital íntegrament comarcal denominada Serveis Comarcals Mediambientals, SA (SECOMSA) que esdevé un mitjà propi instrumental de l’ens comarcal. Aquest conveni té un termini de vigència de quatre anys a comptar des de la data de la signatura. (SIGNAT EL 9/10/20)
18/08/2020 Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través la seva Secretaria de Salut Pública i del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de Reus, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de Reus en un context de control dels rebrots de la malaltia. El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública, del Servei Català de la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament de Reus, destinat a promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de Reus, producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut. Aquest Conveni adquireix plens efectes i vigència a partir de la data de la seva signatura, les quals s’han de mantenir mentre perduri la situació d’emergència sanitària a la ciutat de Reus , tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament o, en cas de continuïtat de la situació de crisi i absència de comunicació, transcorregut un any des de la seva signatura. (data 18 d’agost de 2020)
31/07/2020 Conveni únic de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Reus en matèria tributària  Aquest Conveni únic (en endavant Conveni) té per objecte fixar les condicions i els termes de la col·laboració entre l’ATC i l’Ajuntament de Reus en un o en diversos àmbits d’actuació en matèria tributària amb la finalitat d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió pública en l’aplicació dels tributs, facilitar l’ús conjunt de mitjans i serveis públics, i millorar la qualitat dels diversos serveis tributaris que es presten a la ciutadania.  L’objectiu esmentat es durà a terme mitjançant l’establiment de la col·laboració entre les parts en els àmbits d’actuació que es detallen en la clàusula segona i es desenvolupen en els annexos d’aquest Conveni, de conformitat amb la voluntat expressada per les parts en l’annex 1.  Aquest Conveni col·laboració serà vigent i produirà efectes des de l’endemà de la seva signatura, sense que es pugui superar el termini de 4 anys des de la subscripció, sens perjudici que qualsevol de les parts pugui denunciar-lo, mitjançant un escrit que contingui una exposició dels motius que fonamentin la denúncia. Aquest escrit s’ha de notificar formalment a l’altra part en el termini mínim de sis mesos d’antelació a la data de la seva expiració.  En qualsevol moment abans de la finalització de la vigència d’aquest Conveni, les parts signants unànimement podran acordar la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció. SIGNAT EL 31/07/20 L’ATC percebrà de l’Ajuntament de Reus, en concepte de rescabalament de les despeses en què incorri amb motiu de la realització de les funcions previstes en aquest Conveni, l’import equivalent al recàrrec del període executiu inclòs a la quantitat efectivament ingressada, calculat de forma proporcional. Aquest import es correspon a un percentatge que es fixa en 16,66 % de l’import total recaptat en concepte de principal més recàrrec. 
01/01/2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ PEL FINANÇAMENT DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC REGULARS DE TRANSPORT URBÀ PER A L’ANY 2020 ENTRE L’AJUNTAMENT DE REUS, L’EMPRESA REUS TRANSPORT PÚBLIC, S.A. I EL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DEL CAMP DE TARRAGONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT Objecte determinar les condicions de prestació, els objectius de servei, els indicadors de seguiment i el règim econòmic de la prestació de les expedicions dels serveis de transport públic urbà del municipi de Reus, gestionades per l’empresa Reus Transport Públic, S. A. Que s’enumeren a continuació: L10 (Barri Montserrat – Barri Gaudí) L11 (Barri Montserrat – Llibertat) L20 (Immaculada – Nou Hospital) Aquest conveni és vigent per al període comprès entre l’’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, tot i que pugui estendre els seus efectes fins a la liquidació definitiva de les aportacions econòmiques a realitzar per l’ATM. 2.3 Finançament dels serveis instats: L’ATM es fa càrrec del finançament de part dels serveis instats previstos en la clàusula 2.1 d’aquest conveni per tal de contribuir al manteniment de l’equilibri econòmic de l’explotació dels serveis afectats. La suma dels ingressos i l’aportació realitzada per l’ATM no pot excedir els costos que suporten cadascun dels serveis de manera independent, als quals s’afegeix un marge del 10% en concepte d’incentius i penalitzacions. L’aportació màxima es calcula en 121.954,60 euros, que fa referència a la capacitat econòmica de que disposa l’ATM per a contribuir al finançament dels serveis objecte d’aquest conveni per a l’any 2020. La distribució d’aquesta quantitat entre els serveis es fa proporcionalment a les característiques dels mateixos.
23/12/2019 Regidoria de Salut i Ciutadania. Conveni regulador de les diferents operacions i actuacions entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Reus amb la finalitat de reordenar el sistema públic de salut de Reus i la seva àrea d'influència.
20/12/2019 Coordinació de l'assessoria jurídica entre l'ajuntament i les empreses municipals i defensa jurídica. Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament  i el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació dels Serveis Funeraris.
20/12/2019 Benestar Social. Pròrroga del conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat.  
20/12/2019 Medi Ambient. Aprovació de la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus per la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i vegetal dels residus municipals, que s’iniciarà l’1 de gener de 2020 i serà vigent fins al 31 de desembre de 2020.
20/12/2019 Benestar Social. Aprovació de la pròrroga per a l'any 2020 de l'Addenda al
20/12/2019 Contracte Programa 2016-2019 amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de  serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.
02/12/2019 Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per gestionar les beques de menjador escolar per al curs 2019-2020. Reus, a data de la signatura electrònica d'aquest document.
08/11/2019 Ensenyament i Política Lingüística. Aprovació de la primera addenda al Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya (Educació) per al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2019-2020.
08/11/2019 Benestar Social. Aprovació del conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, relatiu al desenvolupament del projecte comunitari per a escales del barri Mas Pellicer a Sant Josep Obrer, any 2019.
28/10/2019 Benestar social: Aprovació de l'Addenda del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Reus, en matèria de Serveis Socials.
27/09/2019 Assessoria Jurídica. Aprovació del contracte programa entre el Consorci del
27/09/2019 Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat, l'Ajuntament de Reus i l'Empresa Reus Transport Públic SA per a la prestació de serveis públics regulars de transport urbà de viatgers.
20/09/2019 Benestar Social. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i l’Ajuntament de Reus per a la prestació del servei de residència assistida per a gent gran dependent a la localitat.
01/04/2019 Ensenyament. Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per al Pla educatiu d'entorn Cursos 2019-2020 a 2022-2023).
22/03/2019 Patrimoni del Sòl. Ratificació del protocol de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l'Ajuntament de Reus per a la construcció d’habitatges amb protecció oficial al Barri del Carme.


2017

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i Grans Projectes Solidaris per a la cessió d’ús de dues aules a les instal·lacions del Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus GINY).

2017

Conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

2017

Conveni de col·laboració amb la Fundació Port Aventura i Port Aventura Entertainment, SAU, en el projecte de recuperació i distribució d’aliments frescos.

2017

Conveni de col·laboració amb l’Institut Català de la Salut per a la promoció del programa d’activitat física «Pas a Pas».

2017

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Reus i el Sr. Ismael Blanco Soto pel camí de la Pedrera del Coubi de la ciutat de Reus.

2017

Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i l’Ajuntament de Reus per a la gestió del Servei d’Informació Mediadora.

2017

Convenis de col·laboració signats amb la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència.

2017

Addenda per a l’anualitat 2018 al conveni de 2 de març de 2017 signat amb la societat Reus Desenvolupament Econòmic, SA per a la regulació de l’encàrrec de gestió i administració de diferents programes en matèria d’habitatge.

2017

Conveni amb l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell per a la realització de les accions formatives del Programa Treball i Formació 2017.

2017

Conveni amb la Fundació IMFE Mas Carandell per a la realització de les accions formatives del Programa Treball i Formació 2017.

2017

Conveni de col·laboració per a l’any 2018 amb la Fundació Escolta Josep Carol per a la realització del camp de treball «Coopera amb Reus».

2017

Conveni amb l’empresa municipal Reus Transport Públic, SA per a la realització del servei de control, neteja, atenció d’usuaris i assistència tècnica en la gestió de l’estació d’autobusos de Reus.

2017

Núm. 2211.- Convenis diversos amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana Reus 2017.

2017

Núm. 2212.- Convenis de col·laboració signats amb la regidoria d'Esports any 2017.

2016

Núm. 2150.- Conveni amb la Fundació Privada Esport Solidari Internacional (ESI) i El Club CTT Ganxets de Reus pel projecte Arrels ESI Tennis Taula 2015-2016.

2016

Núm. 2151.- Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal dels residus municipals.

2016

Núm. 2152.- Conveni amb l'Institut Municipal de Museus de Reus per a la coordinació i la col·laboració en les accions de comunicació de l'àmbit de cultura.

2016

Núm. 2153.- Addenda al conveni amb l'Institut Municipal d'Acció Cultural pel suport i col·laboració en l'àmbit del Servei Municipal de Biblioteques de data 1 de juliol de 2013.

2016

Núm. 2154.- Addenda al conveni signat amb l'Associació Taller Baix Camp, la Fundació Banc dels Aliments i els Srs. Anna Puigdomènech Romero i Jordi Baldirà Martínez de Irujo per a l'establiment d'un marc de col·laboració en el desenvolupament del projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos.

2016

Núm. 2155.- Conveni de col·laboració per a l'any 2016 amb la Fundació Escolta Josep Carol per a la realització del Camp de Treball «Coopera amb Reus».

2016

Núm. 2156.- Conveni de col·laboració amb l'empresa municipal Reus Transport Públic, SA per a la realització del control, neteja, atenció d'usuaris i assistència tècnica en la gestió de l'estació d'autobusos de Reus.

2016

Núm. 2157.- Conveni de col·laboració amb l'Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» (ús instal·lacions Casal de Joves la Palma per programa Treball als Barris, acció Casa d'Oficis de Creació i Producció audiovisual).

2016

Núm. 2158.- Conveni de col·laboració amb la Fundació de l'Agrupació AMCI (promoció estils de vida saludable).

2016

Núm. 2159.- Conveni de col·laboració amb l'Agència de Promoció de Ciutat «Reus Promoció» (promoció venda material promocional.

2016

Núm. 2160.- Convenis de col·laboració signats amb la regidoria delegada de Serveis a la Ciutadania i Gent Gran durant l’any 2016.

2016

Núm. 2161.- Conveni amb l'Ajuntament de Cambrils relatiu a la col·laboració en la implantació del projecte APARCAR.

2016

Núm. 2162.- Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a l'Oficina d'Habitatge situada en aquest municipi, per a l'any 2016.

2016

Núm. 2163.- Conveni amb Reus Mobilitat i Serveis, SA per a la regulació de l'encàrrec del manteniment d'edificis i instal·lacions d'escoles i escoles bressol per a l'any 2016.

2016

Núm. 2164.- Conveni amb la Fundació Bancària «la Caixa» per afavorir el desenvolupament d'activitats de caràcter cultural i social (34ena Olimpíada Escolar de Reus).

2016

Núm. 2165.- Conveni de col·laboració amb la Fundació bancària «La Caixa» per a la instal·lació de l'exposició Comença l'espectacle. George Méliès i el cinema del 1900 a la plaça de la Llibertat.

2016

Núm. 2166.- Conveni amb l'IMFE Mas Carandell per a la formació en el projecte de mixt de treball i formació 2015 (PANP) regulat per l'Ordre EMO/204/2015.

2016

Núm. 2167.- Convenis de col·laboració signats amb la Regidoria delegada de l'Àrea de Participació, Ciutadania i Transparència durant l'any 2016.

2016

Núm. 2168.- Conveni amb la URV en el marc del programa d'aprenentatge servei de la URV per a la celebració del III Mercat  de Projectes Socials.

2016

Núm. 2169.- Diversos convenis amb la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA i altres entitats per a la cessió d'ús de les instal·lacions municipals i la subvenció municipal corresponent.

2016

Núm. 2170.- Conveni amb la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA per a regular la concessió d'una subvenció en el marc dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017.

2016

Núm. 2171.- Conveni amb la societat municipal REUS ESPORT I LLEURE, SA per establir els termes econòmics de la subvenció per a la prestació de serveis a tercers i la gestió d'instal·lacions i per l'execució d'encàrrecs corresponents a l'exercici 2016.

2016

Núm. 2172.- Conveni amb el Consorci «Centre de recursos per a la protecció de la salut i el medi» per a la regulació de l'encàrrec per a la realització del programa de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions de risc de l'Ajuntament  de Reus.

2016

Núm. 2173.- Conveni de col·laboració amb l'AMPA Centre d'Educació Especial Alba per a la creació de l'espai «Girasols» per infants i joves amb necessitats educatives especial de 3 a 18 anys.

2016

Núm. 2174.- Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per al desenvolupament de projectes de ciutats intel·ligents.

2016

Núm. 2175.- Conveni amb l'entitat Òmnium Cultural.

2016

Núm. 2176.- Conveni marc de col·laboració amb l'Associació Taller Baix Camp i la Fundació Bancs dels Aliments pel projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos (1.01.2016 a 31.12.2019).

2016

Núm. 2177.- Conveni de col·laboració amb Repsol Petroleo, SA.

2016

Núm. 2178.- Addenda 5 al conveni de col·laboració amb l'IMFE Mas Carandell en relació a l'escola de formació d'adults Marta Mata.

2016

Núm. 2179.- Addenda al conveni de prestación de servicios postales y telegráficos de 10 de marzo de 2009.

2016

Núm. 2180.- Conveni amb l'Associació de Familiars de Malalts Dr. Francesc Tosquelles per a l'any 2016.

2016

Núm. 2181.- Conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Tarragona per als projectes llet i farinetes, orla i acompanyament social per la convivència a famílies en risc d'exclusió social per l'any 2016.

2016

Núm. 2182.- Conveni de col·laboració amb l'Associació Refugi Baix Camp, Centre d'Adopció d'Animals per a l'execució del projecte de gestió de colònies urbanes controlades de gats a Reus per l'any 2016.

2016

Núm. 2183.- Convenis signats durant l'any 2016 amb la Regidoria de Promoció Econòmica.

2016

Núm. 2184.- Convenis signats durant l'any 2016 amb la Regidoria de Benestar Social.

2016

Núm. 2185.- Convenis signats durant l'any 2016 amb la Regidoria d'Esports.

2016

Núm. 2186.- Convenis signats amb la Regidoria de Medi Ambient per la promoció i exposició de vehicles elèctrics a la Plaça Llibertat.

2016

Núm. 2187.- Conveni de col·laboració amb diversos Ajuntaments i la Diputació de Tarragona per al desenvolupament comú de projectes de ciutats intel·ligents i administració electrònica (SMARTCATSUD).

2016

Núm. 2188.- Conveni marc de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de Reus.

2016

Núm. 2189.- Conveni d'encàrrec de gestió íntegra del Centre d'Activitats i Acollida «La Illeta» amb la Fundació per a l'Atenció Social.  

2016

Núm. 2190.- Conveni amb l'Institut Municipal de Museus de Reus per a la col·laboració en l'àmbit de documentació de fons patrimonials.

2016

Núm. 2191.- Conveni de col·laboració amb PLANETA MED sota la marca comercial de PARALLEL 40 i Cal Massó Gestió SCP.

2016

Núm. 2192.- Conveni de col·laboració amb l'IMFE Mas Carandell per a la realització de tasques de dinamització del Barri del Carme.

2016

Núm. 2193.- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per regular l'execució del programa d'arranjament de camins de titularitat municipal, exercici 2015.

2016

Núm. 2194.- Addenda 6 al conveni de col·laboració amb l'IMFE Mas Carandell en relació a l'Escola de Formació d'Adults Marta Mata.

2016

Núm. 2195.- Conveni amb la Diputació de Tarragona per regular la concessió d'una subvenció per a la construcció i adequació de les instal·lacions esportives dels XVIII Jocs Mediterranis Tarragona 2017.

2016

Núm. 2196.- Conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general amb Gas Natural Comercialitzadora, SA. 

2016

Núm. 2197.- Protocol marc de col·laboració amb l'Associació d'Arxivers-Gestors de documents de Catalunya per l'organització del XVI Congrés d'Arxivística de Catalunya.

2016

Núm. 2198.- Conveni de col·laboració amb l'Associació de Pares i Mares del Centre Públic d'Educació Especial Alba de Reus.

2016

Núm. 2199.- Addenda de pròrroga del conveni signat amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a la cessió de la gestió de l'ús de 6 habitatges de titularitat pública.

2016

Núm. 2200.- Conveni amb l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus per a la realització de funcions corresponents a la protecció civil del municipi de Reus.

2016

Núm. 2201.- Conveni amb l'Associació Reus Gats per a la gestió de colònies urbanes controlades de gats a Reus per a l'any 2016.

2016

Núm. 2202.- Conveni de col·laboració amb la Diputació de Tarragona per dinamitzar el sector oleícola de la demarcació de Tarragona any 2016.

2016

Núm. 2203.- Conveni de col·laboració amb el Dpt d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la realització de Programes de Formació i Inserció organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

2016

Núm. 2204.- Conveni amb la societat REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA, per l'ús de les superfícies de la via pública per a la celebració de manifestacions firals.

2016

Núm. 2205.- Conveni amb REDESSA, la URV, la FURV, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, FAMIPRA SL, SECOT i la UOC, per a l'organització conjunta dels Premis Reus Empresa 2016 i dels Premis Reus FP Empresa.

2016

Núm. 2206.- Addenda al conveni de col·laboració amb el Dpt d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al Pla Educatiu d'Entorn del Curs 2016-2017.

2016

Núm. 2207.- Document de donació per part del Sr. Xavier Amorós Solà a l'Ajuntament de Reus de diferent documentació.

2016

Núm. 2208.- Convenis de col·laboració per l'organització dels «Jocs Nacionals Special Olympics Reus 2016».

2016

Núm. 2209.- Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal dels residus municipals.

2016

Núm. 2210.- Conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona per a la instal·lació de l'exposició Herois Ocults, Invents Genials, Objectes Quotidians, a la Plaça de la Llibertat.


2015 Pròrroga del conveni subscrit amb «Fundación Pueblo para Pueblo» per la recollida de roba usada al terme municipal de Reus. 
2015 Convenio de colaboración con la Real Federación Española de Patinaje para la organización de la Copa S.M. de Hockei sobre patines 2016.
2015 Conveni amb l'Ajt de Tarragona i el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, per al projecte de visites i pre-auditories energètiques bàsiques en llars de persones amb situació de vulnerabilitat econòmica. 
2015 Conveni de col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua sobre actuacions de manteniment i conservació de lleres públiques en trams urbans per a actuacions al 2015. 
2015 Conveni de col·laboració amb l'Institut Gabriel Ferrater i Soler (implantació del Programa Diploma de Batxillerat Internacional a la ciutat de Reus). 
2015 Addenda de pròrroga del conveni subscrit amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya relatiu a la cessió de la gestió de 6 habitatges de titularitat pública. 
2015 Conveni de col·laboració amb el Dpt d'Ensenyament per al Pla Educatiu d'Entorn.
2015 Convenio de colaboración con AENA SA para la cesión temporal y gratuíta del uso de un mostrador comercial para el servicio de Guardia Urbana de Reus en las instalaciones del Aeropuerto de Reus. 
2015 Conveni per a l'organització conjunta de la Jornada Ocupa't i Emprèn 2015, dels Premis Reus Empresa 2015 i dels Premis FP Reus Empresa 2015. 
2015 Addenda al conveni d'encàrrec de gestió del Centre «La Illeta» amb la Fundació per a l'Acció Educativa. 
2015 Conveni amb la Fundació Sagessa-Salut per al desenvolupament d'atenció primària integrat (Àrea Bàsica de Salut Reus V i Equip Bàsic Serveis Socials zona Districte V).
2015 Addenda al conveni amb el Dpt d'Ensenyament per al projecte Aula d'Aprenentatge Productiu d'Atenció Educativa a la Diversitat de l'alumnat d'Educació Secundària (programes de diversificació curricular).
2015 Diversos convenis de col·laboració per l'impuls del projecte solidari «Compartint Taula» l'any 2015 dirigit a la gent gran del municipi de Reus. 
2015 Conveni de col·laboració amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació per a la cessió d'un equip portàtil de mesura del nivell del camp electromagnètic, en el marc del projecte de la governança radioelèctrica. 
2015 Diversos convenis de col·laboració amb la Fundació “La Caixa” (per potenciar accions socials a la ciutat, per dur a terme el programa LOPE, pel servei de menjar a domicili per a la gent gran). 
2015 Conveni de col·laboració amb REPSOL PETRÓLEO, SA.
2015 Conveni de col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports de persones amb discapacitat física. 
2015 Conveni de col·laboració amb l’IMFE MAS CARANDELL per a la realització de tasques de dinamització del Barri del Carme. 
2015 Addenda del conveni marc de col·laboració amb Càritas Interparroquial de Reus per al funcionament del menjador social – any 2015. 
2015 Conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus per als projectes d’atenció a l’immigrant i per al d’informació i atenció a les dones per l’any 2015. 
2015 Conveni administratiu amb el Sr. Ismael Blanco Soto (Cantera Blanco) per l’ús comú especial del “Camí de la Pedrera del Coubi”.
2015 Conveni de col·laboració amb el Centre de Lectura de Reus per desenvolupar la nova xarxa informàtica al centre. 
2015 Conveni amb REUS DEPORTIU pel qual s’atorga subvenció per tal d’afrontar part de les despeses derivades de l’organització d’activitats aquàtiques per a la població i grups amb necessitats especials per a l’any 2015. 
2015 Conveni amb el COL·LEGI PARE MANYANET pel qual s’atorga una subvenció directa per a la col·locació de gespa artificial al camp de futbol. 
2015 Conveni de col·laboració amb BORGES, SAU. 
2015 Conveni específic de col·laboració amb la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació per a la realització de pràctiques en empreses / institucions. 
2015 Conveni marc de col·laboració amb la Dip de Barcelona i la Dip de Tarragona per a la implantació a la ciutat de Reus d’un Centre de Formació de Circ i Teatre Gestual. 
2015 Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp per la gestió dels ajuts individuals de menjador escolar curs 2015/2016. 
2015 Conveni de col·laboració amb el Dpt d’Ensenyament de la Gen Cat per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT). 
2015 Conveni amb el Dept d’Interior de la Gen Cat per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de Telecomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. 
2015 Conveni de col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Reus per als projectes d’atenció a l’immigrant i per al d’informació i atenció a les dones per l’any 2015. 
2015 Conveni amb l’Hospital Sant Joan de Reus per l’exposició “La sanitat moderna de Reus”. 
2015 Conveni amb Reus Esport i Lleure SA per a l’encàrrec de l’actuació del camp de futbol annex del camp de futbol municipal La Pastoreta i diverses actuacions d’adequació del Pavelló Olímpic i de l’Estadi Municipal (Jocs del Mediterrani 2017).
2015 Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya. 
2015 Convenis amb els diferents OOAA en matèria de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions. 
2015 Conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Banc d’Aliments de les Comarques de Tarragona. 
2015 Conveni amb el Club CTT Ganxets de Reus pel Projecte Tenis Taula. 
2015 Conveni amb REDESSA relatiu als habitatges destinats al programa “Borsa d’Habitatge Assequible”. 
2015 Conveni amb l’Associació de Pares i Mares del Centre Públic d’Educació Especial Alba de Reus. 
2015 Conveni de col·laboració amb el Centre d’Amics de Reus en l’organització d’activitats diverses. 
2015 Conveni marc de col·laboració amb l’Assemblea Local de Creu Roja. 
2015 Conveni amb REDESSA i PIMEC per a la col·laboració en tasques d’assessorament i suport a empreses, col·lectius i persones. 
2015 Conveni amb l’Ajt de Constantí relatiu a la distribució de la quota de l’IAE. 
2015 Conveni amb la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus per al foment de la internacionalització. 
2015 Conveni amb Òmnium Cultural. 
2015 Addenda 3 al conveni marc de col·laboració amb la Federació d’Associacions de Veïns de Reus. 
2015 Conveni per a l’encàrrec de gestió de serveis per a l’any 2015 amb el Consorci “Centre de Recursos per a la Protecció de la Salut i el Medi”. 
2015 Addenda al conveni signat amb la Gen Cat i amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la gestió de l’Oficina Jove del Baix Camp. 
2015 Conveni amb l’Institut Municipal de Museus de Reus per a la coordinació i la col·laboració en les accions de comunicació de l’àmbit de cultura. 
2015 Conveni amb REDESSA i SECOT per a la col·laboració en tasques d’assessorament i suport a empreses, col·lectius i persones. 
2015 Conveni de col·laboració amb la Fundació Agrupació. 
2015 Conveni de col·laboració amb la Fundació Pere mata per a la gestió del “Banc d’Ajudes Tècniques de Reus”.
2015 Pròrroga i modificació del conveni formalitzat amb la Diputació de Barcelona el 4.12.2014.
2015 Conveni amb l’Associació Refugi Baix Camp, Centre d’Adopció d’Animals per a l’execució del projecte de gestió de colònies urbanes controlades de gats. 
2015 Conveni amb RELLSA per establir els termes econòmics de la subvenció a l’explotació exercici 2015. 
2015 Conveni de col·laboració amb l’Ajt de Cambrils per al desenvolupament de projectes de ciutats intel·ligents. 
2015 Convenis de col·laboració amb Benestar Social per establir termes en els quals les diferents empreses desenvoluparan tasques d’entitats col·laboradores de l’Ajuntament en subvencions assistència menjador escolar. 
2015 Convenis amb els organismes autònoms en matèria de Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions. 
2015 Conveni amb Telefónica de España, SAU per a l’execució de les obres de soterrament d’infraestructures de telecomunicacions. 
2015 Conveni amb l’Agència de Promoció de Ciutat “Reus Promoció” per tal que desenvolupi tasques d’entitat col·laboradora en les subvencions per al foment i la millora del Paisatge Urbà de Reus. 
2015 Conveni de col·laboració amb l’Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles. 
2015 Conveni de col·laboració amb la Fundació “Mare de Déu de Misericòrdia” i l’Institut Religiós “Franciscans de la Creu Blanca” per la Casa de Misericòrdia 2015. 
2015 Conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana de Tarragona per als projectes Llet i Farinetes, Orla i acompanyament social per la convivència a famílies en risc d’exclusió social per a l’any 2015. 
2015 Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona per a la creació d’un centre d’innovació compartida TIC. 
2015 Conveni marc de col·laboració amb l’Ajuntament de Tarragona per establir el règim de col·laboració en l’ambit de la pobresa energètica. 
2015 Convenis amb l’Associació de Veïns de la Urbanització Blancafort i l’Associació de Veïns Reus Sud Misericòrdia per la cessió d’ús en precari d’un mòdul prefabricat ubicat en una finca de titularitat municipal. 
2015 Addenda al conveni de prestació de serveis postals i telegràfics signat el 10 de març 2009. 
2015 Conveni de col·laboració amb FUNDACIÓN PUEBLO PARA PUEBLO per la recollida de roba usada. 
2015 Conveni de col·laboració amb Planeta MED sota la marca comercial de PARALLEL 40 i Cal Massó Gestió, SCP. 
2015 Conveni amb l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Reus per a la realització de les funcions corresponents a la Protecció Civil del municipi de Reus. 
2015 Conveni amb TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU per a l’execució de les obres de soterrament d’infraestructures de telecomunicacions. 
2015 Conveni de col·laboració amb USATS, SL sobre recollida d’oli domèstic. 
2015 Conveni amb la societat Reus Mobilitat i Serveis, SA per a la regulació de l’encàrrec de manteniment d’edificis i instal·lacions d’escoles i escoles bressol per a l’any 2015. 
2015 Conveni amb ENDESA, Hospital Sant Joan i REDESSA per als nous subministraments del sector A.12 Riera del Molinet. 
2015 Convenis de col·laboració signats amb la regidoria delegada de Participació i Gent Gran durant l’any 2015. 
2015 Conveni amb l’Institut Municipal de Formació i Empresa i la Fundació IMFE Mas Carandell per a la formació en el projecte mixt de treball i formació 2014 (PANP) regulat per l’Ordre EMO/221/2014.
2015 Conveni de col·laboració per a l’any 2015 amb la Fundació Escolta Josep Carol per a la realització del Camp de Treball “Coopera amb Reus”. 
2015 Acord de pròrroga del conveni de col·laboració de 27.12.2013 amb el Consell Comarcal del Baix Camp per a la prestació del servei de tractament de la fracció orgànica i fracció vegetal dels residus municipals. 
2015 Conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges. 
2015 Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu a l’Oficina d’Habitatge. 
2015 Conveni de col·laboració amb la Fundació Bancària “La Caixa” per a la instal·lació de l’exposició L’ÀRTIC ES TRENCA en un expocaixa a la plaça de la Llibertat. 
2015 Conveni amb el Consorci per a la Normalització Lingüística i l’Orfeó Reusenc per a l’organització del Cicle de Cinema Infantil en Català CINC. 
2015 Conveni amb Reus Esport i Lleure SA per a l’encàrrec de diverses actuacions d’adequació del Pavelló Olímpic Municipal i altres instal·lacions esportives municipals. 
2015 Conveni amb REUS ESPORT I LLEURE, SA i el Club de Futbol Reus Deportiu, SAD, sobre una subvenció dinerària i la cessió de l’ús d’instal·lacions esportives municipals. 
2014 Conveni de col·laboració amb el Dpt de Cultura de la Gen Cat i l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en relació amb els equipaments Teatre Fortuny i Teatre Bartrina per al suport a la seva programació d’arts escèniques i música durant el 2014. 
2014 Addenda per l’any 2014 del conveni marc de col·laboració amb Càritas Interparroquial de Reus per les obres d’ampliació del menjador social situat al carrer de Francesc Bartrina. 
2014 Conveni marc de col·laboració amb l’Assemblea Local de Creu Roja (any 2014). 
2014 Conveni de col·laboració amb Còdol Educació SCP.
2014 Conveni amb al Diputació de Barcelona per tal de compartir coneixements i experiències en matèria de racionalització del sector públic. 
2014 Conveni de col·laboració entre el Dpt de Territori i Sostenibilitat de la Gen Cat per a la cessió del Tram de la Carretera TV-3141 comprès entre la T-11 i el Santuari de la Misericòrdia (PK 7+150 al 7+560).
2014 Conveni de col·laboració amb el consorci Centre de Recursos per a la protecció de la Salut i el Medi per a l’encàrrec de gestió de serveis per a l’any 2014. 
2014 Conveni de col·laboració amb REUS TRANSPORT PÚBLIC SA per tal de mantenir per al curs 2014-2015 el model de targeta personalitzada de transport públic adreçada a nens i nenes de Centres d’Educació Infantil i Primària (4-11 anys). 
2014 Addenda al conveni de col·laboració amb el Dpt d’Ensenyament de la Gen Cat per al Pla Educatiu d’Entorn del curs 2014-2015. 
2014 Conveni de col·laboració amb el Dpt de Pedagogia de la Facultat de Ciències de l’Educació de la URV per a la realització d’una experiència d’aprenentatge a les escoles que participen a la “Marxa dels Tòpics”. 
2014 Conveni d’adhesió de l’Ajuntament de Reus a la Central de Contractació del Consell Comarcal del Baix Camp. 
2014 Conveni amb REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (REDESSA) per tal que desenvolupi tasques d’entitat col·laboradora de l’Ajt de Reus en subvencions per impulsar la competitivitat de comerç, serveis, mercats, promoció de la ciutat i la cooperació comercial a Reus. 
2014 Conveni amb REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (REDESSA) per tal que desenvolupi tasques d’entitat col·laboradora de l’Ajt de Reus en subvencions per impulsar creixement empresarial, l’ocupació, la innovació i la cooperació empresarial a Reus. 
2014 Conveni amb REPSOL per col·laborar en les programacions municipals d’espectacles i activitats organitzades per l’Àrea de Cultura. 
2014 Conveni amb el Dpt de Salut de la Gen Cat d’encàrrec de Gestió de Prestació de Serveis de Salut Pública a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
DATA SIGNATURA INICI CONVENI FI CONVENI
2014 Conveni amb el Dpt de Salut de la Gen Cat d’encàrrec de Gestió de Prestació de Serveis de Salut Pública a l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
01/09/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua entre la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Baix Camp per a gestionar una Oficina Jove Data signatura Contracte Programa signat amb Departament de benestar Social i Família 31/12/2014
20/10/2014 Conveni en què Ajuntament de Reus atorgarà a l'Associació de Veïns del Barri Gaudí una subvenció per import de 385€ per la restauració dels capgrossos 20/10/2014 31/12/2014
28/10/2014 Conveni per establir els termes en els quals RESDESSA desenvoluparà tasques d'entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Reus en les subvencions que aquest concedeix per a impulsar la competitivitat del comerç, serveis, mercats, promoció de la ciutat i cooperació comercial a Reus Període de vigència de la convocatòria aprovada per decret de la regidoria delegada de l'Àrea de Promoció Econòmica de 5 de maig de 2014
28/10/2014 Conveni per establir els termes en els quals RESDESSA desenvoluparà tasques d'entitat col·laboradora de l'Ajuntament de Reus en les subvencions que aquest concedeix per a impulsar creixement empresarial, l'ocupació, la innovació i la cooperació empresarial a Reus Període de vigència de la convocatòria aprovada per decret de la regidoria delegada de l'Àrea de Promoció Econòmica de 5 de maig de 2014
21/10/2014 Conveni de col·laboració en les programacions municipals d'espectacles i activitats organitzades per l'Àrea de Cultura Ajuntament de Reus 01/01/2014 31/12/2014
31/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local situat en carrer Benidorm 3-5BX 31/10/2014 31/12/2015
31/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local situat en carrer Benidorm 3-5BX 31/10/2014 31/12/2015
21/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local ubicat en avda. Carrilet, 29 BX. Cantonada carrer Tetuàn 21/10/2014 31/12/2015
28/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local situat en carrer Benidorm 3-5BX 28/10/2014 31/12/2015
21/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local ubicat en Avda. Carrilet, 29 BX. Cantonada carrer Tetuàn 21/10/2014 31/12/2015
21/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local ubicat en Avda. Carrilet, 29 BX. Cantonada carrer Tetuàn 21/10/2014 31/12/2015
27/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local situat en carrer Benidorm 3-5BX 27/10/2014 31/12/2015
05/11/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local situat en carrer Benidorm 3-5BX 05/11/2014 31/12/2015
05/11/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local situat en carrer Benidorm 3-5BX 05/11/2014 31/12/2015
31/10/2014 Conveni de col·laboració per a la cessió d'ús en precari del local ubicat en Avda. Carrilet, 29 BX. Cantonada carrer Tetuàn 31/10/2014 31/12/2015
28/10/2014 Conveni de col·laboració per a projectes que tenen com a objectiu actuar en accions d'educació que promouen l'escolarització de nens en situació o en risc d'exclusió social any 2014 28/10/2014 31/12/2014
01/09/2014 Conveni per a l'organització conjunta de la Jornada Ocupa't i Emprèn 2014, la convocatòria dels Premis ReusEmpresa 2014 i els Premis FP ReusEmpresa 2014 01/09/2014 Fi accions de col·laboració
06/10/2014 Conveni per a la compartició de l'ús d'infraestructures de telecomunicacions 06/10/2014 06/10/2024
24/09/2014 Conveni per a l'encàrrec de l'arranjament de la superfície de joc del parquet del Pavelló olímpic municipal 24/09/2014 Fins que no s'hagi executat els compromisos
21/10/2014 Conveni de col·laboració per a l'impuls de les smart cities en l'àmbit de la mobilitat del servei del transport discrecional de taxi 22/10/2014 22/10/2016
13/10/2014 Acord de nominació de la ciutat de Reus com a Capital de la Cultura Catalana 2017 13/10/2014 31/12/2017
08/10/2014 Conveni per a l'establiment d'un marc de col·laboració en el desenvolupament del projecte de recuperació i distribució d'aliments frescos per a persones sense recursos econòmics a la ciutat de Reus per a l'any 2014 08/10/2014 31/12/2014
26/09/2014 Conveni pel Projecte Arrels ESI Tennis Taula 01/09/2014 30/06/2015
24/09/2014 Conveni per a la 'organització del primer congrés mundial sobre Antoni Gaudí 24/09/2014 Finalització i liquidació compromisos adquirits per les parts
22/09/2014 Conveni de resolució de mutu acord del conveni formalitzat entre els dos ens per a la col·laboració de la guàrdia urbana en les funcions de coordinació de la seguretat en les instal·lacions del nou hospital de Reus El conveni només diu que aquest conveni es produeix amb efectes 1 de setembre
15/09/2014 Conveni  per a la col·laboració en tasques d'assessorament i suport a empreses, col·lectius i persones de l'àmbit d'influència de la ciutat de Reus 01/01/2014 31/12/2014
26/08/2014 Conveni  de col·laboració per el que es designa una comissió administrativa gestora de l'esdeveniment d'excepcional interès públic “campionat del món de patinatge artístic reus 2014” 26/08/2014 31/12/2015
01/08/2014 Protocol addicional de concreció per al 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat 01/08/2014 31/12/2014
09/09/2014 Conveni per a regular la concessió d'una subvenció per a l'organització del campionat del món de patinatge artístic 09/09/2014 31/12/2014
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
05/09/2014 Conveni de col·laboració per a l'assistència als menjadors escolars dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'educació infantil sufragat amb fons públics, en relació exclusivament als alumnes beneficiaris d'aquestes subvencions pel que fa al seu propi centre educatiu Inici curs 2014/2015 Fi curs 2014/2015
28/07/2014 Addenda 4 al Conveni de col·laboració en relació a l'escola de formació d'adults Marta Mata 01/09/2014 31/08/2015
24/07/2014 Conveni de col·laboració en la realització d'un casal adaptat d'estiu 2014, adreçat a infants escolaritzats en centres d'educació especial de la ciutat de Reus i llurs germans Inici activitat Finalització accions
17/07/2014 Conveni de col·laboració per a la realització d'actuacions en matèria de consum 17/07/2014 17/07/2018
10/07/2014 Conveni de col·laboració per gestionar el servei d'acolliment residencial d'urgències per a les dones víctimes de violència masclista per a l'any 2014 01/01/2014 31/12/2014
10/07/2014 Conveni de col·laboració per a la gestió de l'arxiu comarcal del Baix Camp 10/07/2014 31/12/2015
01/07/2014 Conveni en matèria de tecnologies de la informació i telecomunicacions 01/07/2014 Pròrrogues automàtiques per períodes  1 any
01/07/2014 Conveni en matèria de tecnologies de la informació i telecomunicacions 01/07/2014 Pròrrogues automàtiques per períodes  1 any
20/06/2014 Conveni per al foment de la internacionalització 20/06/2014 Finalització i liquidació dels compromisos adquirits per les parts
16/06/2014 Conveni de col·laboració per l'any 2014 del projecte solidari “compartint taula” dirigit a la gent gran del municipi de Reus 16/06/2014 31/12/2014
04/07/2014 Conveni de col·laboració per a l'impuls del projecte solidari “compartint taula “ l'any 2014 dirigit a la gent gran del municipi de Reus 04/07/2014 31/12/2014
17/06/2014 Conveni de col·laboració en les programacions municipals d'espectacles i activitats organitzades per l'Àrea de Cultura Ajuntament de Reus 17/06/2014 30/09/2014
10/06/2014 Conveni de col·laboració en el desenvolupament del programa d'utilització de localitzadors GPS per a persones amb deteriorament cognitiu lleu-moderat 01/01/2014 31/12/2014
09/06/2014 Conveni per establir els termes econòmics de la subvenció a l'explotació per la prestació de serveis a tercers i la gestió d'instal·lacions i per l'execució d'encàrrecs corresponents a l'exercici 2014 09/06/2014 31/12/2014
09/06/2014 Conveni de col·laboració per a l'encàrrec de diverses actuacions d'adequació del PAVELLÓ Olímpic Municipal i altres instal·lacions esportives municipals 09/06/2014 Fins a execució dels compromisos assumits per cada una de les parts
07/06/2014 Conveni de col·laboració per difondre i fomentar la llengua catalana 01/10/2013 Finalització accions de col·laboració
05/06/2014 Conveni relatiu a la cessió d'habitatges de protecció oficial en règim de lloguer a la borsa d'habitatge assequible de lloguer de l'Ajuntament de Reus 05/06/2014 05/06/2015
03/06/2014 Conveni de col·laboració en el desenvolupament de la marxa de cicloturisme POLAR GRAN FONDO LA MUSSARA-REUS 03/06/2014 Final mandat de la legislatura actual
03/06/2014 Conveni de col·laboració en l'organització i desenvolupament de la vuitena edició dels Premis Gaudí-Gresol a la Notorietat i l'Excel·lència 03/06/2014 31/12/2014
29/05/2014 Conveni de col·laboració en el desenvolupament de la marxa de cicloturisme POLAR GRAN FONDO LA MUSSARA-REUS 29/05/2014 04/07/2014
23/05/2014 Conveni de col·laboració en el desenvolupament de la marxa de cicloturisme POLAR GRAN FONDO LA MUSSARA-REUS 23/05/2014 Finalització accions de col·laboració
19/05/2014 Protocol de col·laboració que possibiliti una adequada exploració de diferents perfils professionals que es requereixin en fases de construcció del centre comercial i oci i accions de foment de l'ocupació de persones a la ciutat de Reus 19/05/2014 Finalització període executiu de l'obra
19/05/2014 Conveni de col·laboració per a la gestió els ajuts individuals de menjador escolar dels centres d'ensenyament obligatori i de segon cicle d'ensenyament infantil sufragats amb fons públics del municipi de Reus per al curs 2014/2015 Inici curs escolar 2014/2015 Finalització curs escolar 2014/2015
15/05/2014 Conveni de col·laboració en la gestió del centre Casa de Misericòrdia prestant atenció a persones que per la seva situació d'exclusió social, precisen habitatge, atenció i acolliment 01/01/2014 31/12/2014
08/05/2014 Conveni de col·laboració en l'organització i desenvolupament del Festival Trapezi, edició 2014 08/05/2014 Finalització col·laboració
06/05/2014 Conveni de col·laboració en el desenvolupament de les activitats que duu a terme esmentada Associació en el seu club social “el porxo” 01/01/2014 31/12/2014
11/06/2014 Conveni marc de col·laboració per al funcionament del menjador social per l'any 2014
11/06/2014 Conveni de col·laboració per als projectes llet i farinetes, orla i acompanyament social per la convivència a famílies en risc exclusió social per l'any 2014 01/01/2014 31/12/2014
09/04/2014 Conveni en el qual s'atorga al Consell en concepte de subvenció 09/04/2014 Data finalització del seu objecte
07/04/2014 Conveni de col·laboració per a la promoció activitats que promoguin estils de vida saludables 07/04/2014 Data última activitat objecte de col·laboració
09/07/2014 Addenda de modificació conveni de 2 d'abril de 2014 per a la Formació en el Projecte Mixt de Treball i Formació 2013 (PANP) regulat per l'ordre EMO/2012/2013 02/04/2014 Execució plena dels compromisos assumits per les parts
02/04/2014 Conveni per a la formació en el Projecte Mixt de Treball i Formació 2013 (PANP) regulat per l'ordre EMO/210/2013 02/04/2014 Execució plena dels compromisos assumits per les parts
25/04/2014 Conveni de col·laboració en l'àmbit de la coordinació i organització del Festival Trapezi any 2014 25/04/2014 Finalització de la col·laboració
24/04/2014 Conveni en el qual es concedeix una subvenció per contribuir al transport d'aliments a la ciutat de Reus 01/01/2014 31/12/2014
17/04/2014 Contracte de serveis en relació a la prestació del servei públic de la televisió local de Reus 01/01/2014 31/12/2014
07/07/2014 Conveni per a l'atorgament d'una subvenció amb finalitat fer front a despeses derivades activitats culturals exercici 2014
07/07/2014 Conveni per a l'atorgament d'una subvenció amb finalitat de fer front a despeses derivades activitats culturals exercici 2014
07/07/2014 Conveni per a l'atorgament d'una subvenció amb finalitat de fer front a les despeses derivades d'activitats culturals exercici 2014
07/07/2014 Conveni per a l'atorgament d'una subvenció amb la finalitat de fer front a despeses derivades d'activitats culturals exercici 2014
07/07/2014 Conveni per a l'atorgament d'una subvenció amb finalitat de fer front despeses derivades d'activitats culturals exercici 2014.
07/04/2014 Conveni per a l'atorgament d'una subvenció per a fer front a despeses generals del manteniment del local social
07/04/2014 Conveni de col·laboració per al desenvolupament conjuntament del Projecte de Gestió de Colònies Urbanes Controlades de gats a Reus 07/04/2014 31/12/2014
31/03/2014 Conveni de col·laboració per a la realització d'un Pla de Transició al Treball a la localitat de Reus, en el marc dels programes de qualificació professional inicial, per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria 31/03/2014 31/12/2014
27/03/2014 Conveni per a l'execució d'obres d'infraestructures de telecomunicacions 27/03/2014 27/08/2015
27/03/2014 Conveni de col·laboració per a la realització del camp de treball “Coopera amb Reus” 27/03/2014 30/10/2014
27/03/2014 Conveni per a la col·laboració en l'organització de la Nit Empresarial 27/03/2014 Finalització i liquidació dels compromisos adquirits
25/03/2014 Conveni  de col·laboració per al foment i el desenvolupament d'un nombre rellevant d'accions a la ciutat de Reus en els àmbits  de la immigració i les polítiques de gènere durant 2014 01/01/2014 31/12/2014
19/03/2014 Conveni marc de col·laboració per promoure i impulsar la formació professional de Reus 01/07/2013 30/06/2015
10/02/2014 Conveni en què l'Ajuntament de Reus atorga al CF Reus Deportiu, una subvenció per promocionar i dur a terme projecte global de futbol de la ciutat pel període gener-desembre 2014 10/02/2014 Finalització del projecte
10/07/2014 Conveni en què l'Ajuntament de Reus atorga a l'entitat Reus Deportiu, una subvenció per afrontar despeses d'organització d'activitats aquàtiques per a la població i grups amb necessitats especials per a l'any 2014 10/07/2014 Finalització del projecte
17/03/2014 Conveni per donar suport en la gestió administrativa de les tasques que es derivin i en les activitats organitzades dins del projecte Dinamització del Clúster TIC-Catalunya Sud
17/03/2014 Conveni per a la col·laboració i suport en el desenvolupament del Pla local de joventut 2012-2013 18/03/2014 31/12/2015
17/03/2014 Conveni de col·laboració en el marc del programa d'aprenentatge servei de la URV per a la celebració del I mercat de projectes socials 17/03/2014 30/09/2015
03/03/2014 Conveni de renovació de l'acord de col·laboració per a la ubicació definitiva del projecte CESICAT a la ciutat de Reus 01/01/2014 30/06/2014
24/02/2014 Conveni per a la regulació de l'encàrrec del manteniment d'edificis i instal·lacions d'escoles i escoles bressol per a l'any 2014 01/01/2014 31/12/2014
07/02/2014 Conveni per establir un marc d'actuació per a l'organització de la FIRST LEGO League 2013-2014 07/02/2014 Finalització i liquidació dels compromisos adquirits per les parts
06/02/2014 Contracte d'encarregat del tractament de dades de caràcter personal per prestar el servei de gestió del servei d'informació i assessorament  en treball i emprenedoria de l'Oficina Jove del Baix Camp 01/01/2014 31/12/2014
05/02/2014 Acord de consens sobre execució de l'aparcament del centre comercial i d'oci 18/11/2013 Ratificarà pel Ple Ajuntament de Reus en la propera sessió
31/01/2014 Conveni de col·laboració i cooperació mútua per tal de portar a terme el servei del “Banc d'Ajudes tècniques” al municipi de Reus 01/12/2013 30/11/2014
24/01/2014 Conveni per a l'organització de Cinema Infantil en Català CINC 24/01/2014 24/04/2014
24/01/2014 Conveni de col·laboració per a la instal·lació del joc El Gran Juego de ciudadanoR en una carpa a la Plaça d'Evarist i Fabregas 03/02/2014 19/02/2014
20/01/2014 Conveni de col·laboració per materialitzar l'interès públic comú que es puguin prestar els serveis funeraris 01/01/2014 31/12/2018
08/01/2014 Conveni de col·laboració per a l'organització conjunta de la instal·lació de l'exposició Il·lusionisme, màgia o ciència en un envelat instal·lat a la Plaça Llibertat 19/01/2014 20/03/2014
16/05/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 16/05/2014 31/12/2015
20/03/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 20/03/2014 31/12/2015
05/03/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 05/03/2014 31/12/2015
05/03/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 05/03/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
24/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 24/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015
17/02/2014 Conveni per establir les línies de col·laboració mútua per a la realització conjunta d'activitats i diversos esdeveniments en l'àmbit cultural i social 17/02/2014 31/12/2015

09/10/2020
Informació revisada en data: 03 de desembre de 2014