Ves al contingut. | Salta a la navegació

Convenis de col·laboració signats amb tercers

Convenis de col·laboració signats amb tercers

Per a consultar els Convenis en matèria de subvencions, consulteu la Base de Dades del Sistema Nacional de publicitat de subvencions" del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques


* * *

Convenis signats per Centre MQ Reus SA, (endreçat de més a menys recent)

Convenis fins a 31/12/2020

DATA CONVENI OBJECTE VIGÈNCIA CONTINGUT ECONÒMIC
04/03/2020 3370 Realització d'exploracions complementàries de suport al diagnòsitc. 1 de gener a 31 de desembre de 2020. 142.773,00 €
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-CINQUENA
de modificació de la CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-UNENA

Activitat assistencial especialitzada d’aguts (hospitalització, urgències, tècniques, tractaments i procediments específics, consulta externa, implants quirúrgics, i serveis, dispositius i programes específics)
1 de gener a 31 de desembre de 2020 4.999.431,80 €
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-QUATRENA

Programes per la Recuperació de l’activitat i per la Compensació del sobre cost, amb motiu de la pandèmia del Coronavirus SARSCoV- 2
1 de gener a 31 de desembre de 2020 El sistema de pagament serà del 100% variable d’acord amb l’activitat realitzada entre els mesos de març i desembre del 2020 i s’abonarà un sol import al tancar l’exercici un cop s’hagi finalitzat el procés de regularització i determinat l’activitat acceptada 2020 per aquests mesos
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-DOSENA

Contraprestació per resultats
1 de gener a 31 de desembre de 2020 125.633,17 €
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL VINT-I-UNENA

Activitat assistencial especialitzada d’aguts (hospitalització, urgències, tècniques, tractaments i procediments específics, consulta externa, implants quirúrgics, i serveis, dispositius i  programes específics)
1 de gener a 31 de desembre de 2020 3.699.431,80 €
29/11/2018 2364/19 Realització d'exploracions complementàries de suport al diagnòsitc. 1 de gener a 31 de desembre de 2019 122.108,30 €
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL DIVUITENA

Atenció especialitzada hospitalària d’aguts Activitat contractada: Activitat assistencial especialitzada d’aguts (hospitalització, urgències, tècniques, tractaments i procediments específics, consulta externa, implants quirúrgics, i serveis, dispositius i programes específics)
1 de gener a 31 de desembre de 2019 3.520.495,88 €
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL DINOVENA

Contraprestació per resultats
1 de gener a 31 de desembre de 2019 119.556,93 €
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL VINTENA

Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica amb recepta mèdica
1 de gener a 31 de desembre de 2019 Per a l’any 2019, el Servei Català de la Salut va assignar a l’Àrea de Gestió Assistencial (AGA) a la qual pertany, un pressupost de referència per a la prestació farmacèutica en recepta mèdica, en concepte de Despesa Màxima Assumible (DMA),
aquesta DMA, aprovada en Consell de Direcció de 14 de juny de 2019 (Annex 1: Assignacions DMA 2019 per AGA) i (Annex 2: Assignacions de gestió 2019 per EAP).
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL QUINZENA

Activitat assistencial especialitzada d’aguts (hospitalització, urgències, tècniques, tractaments i procediments específics, consulta externa, implants quirúrgics, i serveis, dispositius i programes específics)
1 de gener a 31 de desembre de 2018 3.835.742,56 €
01/07/2014 621200814 CLÀUSULA ADDICIONAL SETZENA

Contraprestació per resultats
1 de gener a 31 de desembre de 2018 135.340,08 €
01/07/2014 621200814 Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica amb recepta mèdica 1 de gener a 31 de desembre de 2018 Per a l’any 2018, el Servei Català de la Salut va assignar a l’Àrea de Gestió Assistencial (AGA) a la qual pertany, un pressupost de referència per a la prestació farmacèutica en recepta mèdica, en concepte de Despesa Màxima Assumible (DMA), aquesta DMA, aprovada en Consell de Direcció de 22 de novembre de 2018 (Annex 1: Assignacions DMA 2018 per AGA) i (Annex 2: Assignacions de gestió 2018 per EAP).