Ves al contingut. | Salta a la navegació

Les funcions de l'ajuntament són les establertes en la normativa vigent, és a dir, en el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per la Llei de Bases de Règim Local 7/1985, modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat, i per la normativa sectorial.

També podeu consultar:

Pel que fa a les funcions de les entitats dependents, podeu consultar aquest apartat en el Portal de Transparència de cada entitat.